close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Тушинский районный суд осудил гражданина, похитившего;pdf

код для вставкиСкачать
«Магистрлик диссертациялари ҳақида маълумот»
БОЛАЛАР ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ
F.I.SH. Maxmudov Davron Lazizovich
Mutaxassislik: 5А510107 - Bolalar yuqumli kasalliklari
Mavzu: ”HCV infekciyasini zamonaviy kechishi”
Ilmiy rahbar: t.f.d., prof. Tadjiev B.M.
Tadqiqod maqsadi: Geppatit C ning organizimdagi cirkulyaciyasini organish va genotiplarini organib
chiqish. Shuningdak geppatit C ning organizimda kechishini organib chiqish.
Vazifalari:
1. Distimik buzilishlarning psixopatologik tuzilmalarining o’ziga xos hususiyatlarini o’rganish.
2. Distimik buzilishlarning shakllanishidagi nasliy moyilligi , shaxsiyatning premorbid hususiyatlari va
psixoijtimoyi stress sharoitlarini o’rganish.
3. Distimik buzilishlarning salbiy oqibatli kechishiga nisbatan ta’sir etuvchi klinik omillarni o’rganish.
4. Distimik buzilishlarning psixopatologik tuzilmalarini hisobga olgan holda samarali davolashida qulay
terapevtik yondoshuv prinsiplarini aniqlash.
Bajarilish muddati: 2013-2016 yy.
Ф.И.О. Махмудов Даврон Лазизович
Специальность: 5А510107 - Детские инфекционные болезни
Тема: «Современные особенности клинического течения HCV инфекции у детей в зависимости от
генотипа вируса»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Таджиев Б.М.
Цель исследования: Изучить особенности циркуляции вируса гепатита С и его генотипов в
структуре детской заболеваемости гепатита С, а также определить особенности клинического
течения гепатита С.
Задачи исследования:
1. HCV infekciyasini bolalar aholisining ichida tarqalishini organish va 2-3 toifali test sistemalarini
ishlatish.
2. HCV infekciyasini genotipiga nispatan kechishini aniqlash.
3. HCV infekciyasini genotipiga nispatan bioximiya xosiyatlarini aniqlash.
Сроки выполнения: 2013-2016 гг.
Full name: Makhmudov Davron Lazizovich
Specialty: 5А510107 - Сhildren infection diesiese
Topic: Modern features of a clinical course of HCV infection at children depending on the genotype of the
virus.
Supervisor: MD. proff. Tadjiev B.M.
Objective: To investigate the features of the circulation of the hepatitis C virus and its genotypes in the
structure of infant morbidity of hepatitis C, and to determine the clinical course of hepatitis C
Research objectives:
1. Explore the breadth of the spread of HCV among children with the use of test kits 2-3 generations.
2. Reveal the nature of the clinical course of hepatitis C, depending on the genotype of the virus.
3. Identify the nature of the biochemical features of hepatitis C, depending on the genotype of the virus.
Deadline: 2013-2016 yy.
БОЛАЛАР ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ
F.I.SH. Rahimov Bahodir Obidovich
Mutaxassisligi: 5А510107 - Bolalar yuqumli kasalliklari
Mavzu: O’t pufagi va o’t yo’llari kasalligi fonida bolalarda shigellez infektsiyasini klinik kechish
xususiyatlari.
Ilmiy rahbar: t.f.n., dotsent Umarov T.U.
Tadqiqot maqsadi: O’t pufagi va o’t yo’llari kasalligi fonida bolalarda shigellez infektsiyasini klinik
kechish xususiyatlarini urganish.
Tadqiqot vazifalari:
1. Zamonaviy bosqichda bolalarda shigelleyozning klinik xususiyatlarini o’rganish.
2. Bolalarda o’t pufagi va va o’t yo’llari kasalliklari klinikasini o’rganish.
3. Shigelleyoz infektsiyasining bolalarda o’t pufagi va o’t yo’llari kasalliklari fonida kechish xususiyatlarini
o’rganish.
Bajarilish muddati: 2013-2016 yillar.
Ф.И.О. Рахимов Баходир Обидович
Специальность: 5А510107 - Детские инфекционные болезни
Тема: Особенности клинического течения шигеллезной инфекции у детей на фоне заболеваний
желчного пузыря и желечвыводящих путей.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Умаров Т.У.
Цель исследования: Особенности клинического течения шигеллезной инфекции у детей на фоне
заболеваний желчного пузыря и желечвыодящих путей.
Задачи исследования:
1.Современные этапы изучения клинических свойств шигеллеза у детей.
2. Изучение у детей клиники при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей.
3. Изучение особенностей течения шигеллезной инфекции у детей, на фоне заболеваний желчного
пузыря и желчевыводящих путей.
Сроки выполнения: 2013-2016г.
Full name: Rakhimov Bakhodir Obidovich
Specialty: 5А510107 - Сhildren infection diesiese
Topic: Clinical features shigellezny infection with diseases of the gallbladder and biliary tract in children.
Supervisor: PhD, dotsent Umarov.T.U.
Objective: Clinical features shigellezny infection with diseases of the gallbladder and biliary tract in
children.
Research objectives:
1. Advanced stages of clinical study of the properties of shigellosis in children.
2. Study clinic with diseases of the gallbladder and biliary tract in children.
3. Study properties shigellosis infection against which flows disease gallbladder and biliary tract in children.
Deadline: 2013-2016 yy.
БОЛАЛАР ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ
F.I.SH. Malikova Fotima Xojiakbar qizi
Mutaxassisligi: 5А510107 - Bolalar yuqumli kasalliklari
Mavzu: Bolalarda salmanelleoz kasalligining kandidoz infektsiyasi bilan birga kechishi.
Ilmiy rahbar: t.f.n., dotsent Rashidov F.A.
Tadqiqot maqsadi: Bolalarda salmanelleoz kasalligining kandidoz infektsiyasi bilan birga kechishi.
Tadqiqot vazifalari:
1. Salmaneleoz infektsiyasining etiologik strukturasini o’rganish.
2. Salmaneleoz infektsiyasining yosh bolalarda kandidoz bilan birga kechish xususiyati.
3. Ajratib olingan mikroflorani antibacterial va zamburug’larga qarshi preparatlarga sezuvchanligni aniqlash.
Bajarilish muddati: 2013-2016 yillar.
Ф.И.О. Маликова Фотима Хожиакбар кизи
Специальность: 5А510107 - Детские инфекционные болезни
Тема: Особенности клинического течения сальмонеллеза на фоне кандидозной инфекции у детей.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Рашидов Ф.А.
Цель исследования: Выявить особенности клинического течения сальмонеллеза на фоне
кандидозной инфекции у детей.
Задачи исследования:
1.Изучить этиологическую структуру сальмонеллезов.
2. Выявить особенности клинического течения сальмонеллеза на фоне кандидозной инфекции у
детей раннего возраста.
3.Определить чувствительность выделенной микрофлоры на антибактериальные и противогрибковые
препараты.
Сроки выполнения: 2013-2016 г.
Full name: Malikova Fotima Xojiakbar qizi
Specialty: 5А510107 - Сhildren infection diesiese
Topic: Clinical features salmanellioze on the background of candida infection in children.
Supervisor: PhD, dotsent Rashidov F.A.
Objective: Clinical features salmanellioze on the background of Candida infection in children.
Research objectives:
1.Explore etiological structure salmonelioze.
2.Explore the clinical feature salmonelioze in infants.
3.Determine the sensitivity of the selected micro flora on antibacterial and antifungal drugs.
Deadline: 2013-2016 yy.
БОЛАЛАР ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ
F.I.SH. Toshpolatov Salohiddin Aloviddinovich
Mutaxassislik: Bolalar yuqumli kasalliklar(shifr-5A720203)
Mavzu: Bolalarda ovqatdan toksik zaharlanishning klinik, patalogik aspektlari va davolash usullarini
takomillashtirish.
Ilmiy rahbar: t.f.n., dots. Mirismoilov M.M.
Tadqiqod maqsadi: Bolalarda intoksikatsion sihdromini ovqat toksikoinfeksiyalarining patogenetik
mehanizmlarini ba davolash usullarini o’rganish.
Vazifalari:
1.Ovqatdan toksik zaharlanishlarning yoshga xamda qo’zg’atuvchining tupiga ko’pa klinik kechish
xususiyatlarini o’pganish.
2.Ovqatdan toksik zaxaplanishlap bilan kasallangan xap xil yoshdagi gupuxlapda ekzo va endotoksinlapning
tasipini o’pganish.
3. Ovqatdan toksik zahaplanishlar bilan kasallangan xap xil yishdagi guruhga mahsub bolalarda bazi
biokimyoviy ko’psatkichlarni (ALAT, ASAT, oqsil va uning draksiyalari, o’rta malekulyar peptid, PTI).
4.Ovqatdan toksik zahaplanishlap bilan kasallangan bolalarda suv-tuz almashinuvini korreksiya qilish uchun
bazi dazintaksikatsion priparatlarning (suksinsol) samapadorligini baholash.
Bajarilish muddati: 2013-2016 yillar.
Ф.И.О. Тошпулатов Салохиддин Аловиддинович
Специальность: 5А510107 - Детские инфекционные болезни
Тема: Клинико патологически аспекты пищевых токсикоинфекция у дытей оптимизатсия методов
лечения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мирисмоилов М.М.
Цель исследования: Изучит патогенетических механизмы интоксикационного синдрома и методы
лечении ПТИ.
Задачи исследования:
1. Изучит особенности клинического течение ПТИ в зависимости от возраста а также от вида
возбудителя.
2. Изучит действие экзо и эндотоксина у больных детый ПТИ различных возрастных групп.
3. Изучит некоторые биохимические пароме три (АЛАТ, АСАД, белок и их фракции средних
молекулярных пептидов диастаза и амилазы) больных детый ПТИ различных возрастных групп.
4.Оценить эффективность некоторых детоксикационных препаратов (суксинасол).
Сроки выполнения: 2013-2016 г.
Full name: Toshpolanov Salohiddin Aloviddinjvich
Specialty: 5А510107 - Сhildren infection diesiese
Topic: Clinical and pathological of poisoning food, optimization treatments in children.
Supervisor: Phd., dotsent Mirismoilov M.M.
Objective: learning methods of treatment and potogenttia mechanism of food toxocoinfection of
intoxication syndrome in children.
Research objectives:
1. Learning the object of egso andotoxins on people at different age suffering from food poisoning.
2. Learning peculiarity of clinic process of food poisoning according to its type and patient’s age.
Deadline: 2013-2016 yy.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа