close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Національна академія державного управління при Президентові
України
Підготовка Концепції розвитку
системи наукової діяльності
Національної академії
(робоча назва)
Управління організації фундаментальних та прикладних
досліджень
КИЇВ-2015
Поняття “концепція”: використання
• термін «концепція», як правило,
використовується у двох основних
контекстах по відношенню до процесу
вивчення явища:
• внутрішньому - як спрямовуюча ідея
дослідження
• зовнішньому - як форма представленння
результатів наукової роботи
Поняття “концепція”: визначення
• сукупність наукових знань про
досліджуваний об’єкт, яка
оформлена особливим чином
• (лат. conceptio - розуміння) - система
поглядів, те або інше розуміння явищ
і процесів; єдиний, визначальний
задум
Поняття “концепція”: визначення
• комплекс ключових положень, який у
повній мірі й різносторонньо розкриває
суть, зміст та особливості
досліджуваного явища, його існування
в дійсності чи практичній діяльності
людини
• у діловому світі - письмовий виклад
якої-небудь стратегії, наприклад
«концепція рекламної стратегії»
Поняття “концепція”: визначення
• система поглядів, що висловлює
певний спосіб бачення “точка зору”,
розуміння, трактування певних
предментів, явищ, процесів і презентує
провідну ідею або конструктивний
принцип, реалізує певний задум у тій
чи іншій теоретичній знаннєвій
практиці (Всесв. Енцикл. Філос.)
Поняття “концепція”: визначення
• форма та засіб наукового пізнання,
яка є способом розуміння, пояснення,
тлумачення основної ідеї теорії
Теорія та концепція: відмінності
• 1) на основі однієї теорії може бути побудовано
багато концепцій;
• 2) концепція у змістовному плані відбражає лише
певний аспект теорії, оскільки конкретизована
певною її стороною;
• 3) концепція має більш чіткі контури та, навідміну
від теорії, не має нерозроблених напрямів,
невирішених задач, питань тощо, оскільки в
концепцію додаються лише ті відомості, які
підтверджуються достовірними даними;
• 4) концепція навідміну від теорії завжди має
однозначну термінологію
Категорія “концепція”: призначення
• базовий спосіб оформлення,
організації та розгортання
дисциплінарних знань
• введення в дисциплінарний дискурс
вихідних принципів й передумов, які
визначають базові поняття-концепти
й схеми роздумів/інтерпретації,
формування “фундаментальних
питань” (ідей)
Концепція: типологія
• педагогічна концепція включає:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
загальні положення;
понятійно-категоріальний апарат;
теоретико-методологічні засади основания;
ядро;
змістовно-смислове наповнення;
педагогічні умови ефективного
функціонування та розвитку досліджуваного
феномену;
7) верификація.
Концепція: типологія
Концепція реалізації державної політики у відповідній
сфері базується на оптимальному варіанті розв'язання
проблеми та містить такі розділи:
• проблема, яка потребує розв'язання;
• мета і строки реалізації концепції;
• шляхи і способи розв'язання проблеми;
• очікувані результати;
• обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових
ресурсів.
• (Регламент Кабінету Міністрів України,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156)
Концепція
розвитку системи наукової діяльності
Національної академії державного управління
при Президентові України
1. Загальні положення
- структура і форми наукової діяльності;
- загальна характеристика системи наукової діяльності
2. Аналіз ситуації. Проблеми, яка потребують розв'язання
3. Мета і строки реалізації Концепції. Напрями розвитку системи
наукової діяльності
4. Шляхи та засоби розвитку системи наукової діяльності за
напрямами:
- розвиток галузі знань “Державне управління”;
- науковий супровід діяльності Президента України, реалізації
державної кадрової політики і державно-управлінських реформ;
- наукове забезпечення системи професійного навчання державноуправлінських кадрів, навчального процесу.
5. Механізми реалізації Концепції
6. Перспективи та очікувані результати
7. Джерела фінансування, необхідні для реалізації Концепції
Концепція наукової та інноваційної діяльності
в Уманському національному університеті садівництва
на 2013-2020 роки
1. Загальні положення
- мета Концепції;
- ціль Концепції.
2. Наукова діяльність
- концептуальні завдання наукової діяльності;
- реалізація концептуальних завдань наукової діяльності.
3. Інноваційна діяльність
- актуальні напрямами інноваційної діяльності;
- реалізація інноваційної діяльності;
- результати інноваційної діяльності.
4. Умови, на яких ґрунтується наукова та інноваційна діяльність
- кадрове забезпечення;
- науково-інформаційне забезпечення;
- фінансове і матеріально-технічне забезпечення;
- механізм впровадження у практику наукових розробок;
- соціальний захист наукових та науково-педагогічних працівників.
5. Стратегічні перспективи та пріоритети наукової та інноваційної
діяльності
Концепція
науково-дослідної діяльності Національної школи
суддів України
1. Загальні положення
- мета і головні завдання науково-дослідної роботи;
- функції і принципи науково-дослідної роботи.
2. Організаційне, інформаційне, фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення науково-дослідної роботи
- ресурси і механізми реалізації наукової діяльності;
- планування і фінансування наукової діяльності;
- матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної роботи;
- організаційні основи науково-дослідної роботи;
- інформаційна підтримка і інформаційні ресурси науководослідної роботи.
3. Механізм впровадження у практику результатів науководослідної роботи
4. Науково-дослідна робота підрозділів
Концепція
Продовження
науково-дослідної діяльності Національної школи
суддів України
5. Робота Науково-методичної ради
6. Проректор з науково-дослідної роботи
7. Наукові кадри
8. Науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи»
та інші наукові заходи
9. Гранти, стипендії, проведення наукових розробок
10. Публікація результатів наукових досліджень
11. Міжнародні та інші зовнішні зв’язки, науковий імідж
12. Оцінка ефективності науково-дослідної роботи
13. Очікувані результати від впровадження Концепції
14. Статус Концепції
15. Відповідальність
16. Премії, нагороди та відзнаки науковців
Концепція
розвитку наукової школи університету
банківської справи Національного банку України
1. Загальні положення
2. Основні напрями, цілі, завдання та принципи діяльності
наукової школи
3. Організаційні форми та інституційна структура
- творчі робочі групи;
- постійно діючі науково-практичні та науково-методичніі
семінари;
- науково-навчальні комплекси (зокрема "Економосвіта"), та
науково-навчально-виробничі центри;
- науково-дослідні лабораторії;
- українські і міжнародні наукові конкурси, ґранти та тендери;
- студентське наукове товариство
Концепція
розвитку наукової сфери України
1. Загальні положення та термінологія
2. Сучасний стан наукової сфери та її вплив на
інноваційний розвиток економіки України
3. Основні заходи з виводу наукової сфери з кризового
стану
- розвиток інтелектуального наукового ресурсу;
- створення умов для реалізації науковою сферою функції її
економічного призначення;
- заходи щодо модернізації інституційної структури наукової
сфери.
4.
Заходи щодо реформування академічного сектору
науки
5. Реформа державного управління науковою сферою
6. Висновки
Концепція
перспективного розвитку науково-дослідної роботи в
Національному університеті водного господарства та
природокористування на 2010 – 2015 роки
1. Вступ
2. Мета, принципи та основні завдання НДР
3. Загальні пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
2010 – 2015 року
- проблеми природних, суспільних і гуманітарних наук у
фундаментальних дослідженнях;
- проблеми
демографічної
політики,
розвитку
людського
потенціалу та формування громадського суспільства;
- проблеми збереження навколишнього природного середовища
(довкілля) та сталого розвитку;
- новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці,
промисловості та агропромисловому комплексі.
4. Пріоритети розвитку науки і техніки в університеті
для галузі водного господарства
5. Розвиток інтеграції НДР та навчального процесу
Концепція розвитку наукового напрямку:
"Гармонізація прав людини та прав інтелектуальної
власності в сфері медицини та фармації"
1. Загальні положення
2. Сучасний стан
3. Мета та завдання
4. Пріоритетні напрями дослідження
- правова охорона наукових досліджень в сфері медицини та фармації;
- правова охорона результатів наукової діяльності та результатів
клінічних досліджень у сфері фармації як об’єктів інтелектуальної
власності;
- проблеми гармонізації прав винахідників, медичних закладів та
фармацевтичних компаній в сфері інтелектуальної власності;
- проблеми співвідношення інформаційних відносини та відносин
інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації;
- особливості правової природи та правової охорони засобів
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг в сфері
медицини та фармації;
- трансфер технологій у сфері медицини та фармації.
5. Форми реалізації Концепції
6. Партнери реалізації Концепції
7. Заключні положення
Концепція
розвитку електронного урядування в Україні
1. Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція
2. Мета, принципи і завдання Концепції
3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строки реалізації
Концепції
- перший етап (2011 – 2012 роки);
- другий етап (2013 – 2014 роки);
- третій етап (2014 – 2015 роки).
4. Очікувані результати реалізації Концепції
Концепція
наукової діяльності Вінницького національного
аграрного університету на 2009 – 2015 роки
1. Вступ
2. Загальні положення
3. Мета, завдання та принципи наукової діяльності
4. Цілі, напрямки і результати реалізація концепції
5. Механізм впровадження у практику наукових розробок
6. Соціальний захист наукових та науково-педагогічних
працівників
7. Розвиток науково-інформаційного забезпечення наукових
досліджень
8. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення науководослідної діяльності університету
9. Міжнародне наукове співробітництво
10. Очікувані
результати
реалізації
Концепції
Концепція
розвитку медичної науки і основні напрями
наукових досліджень в наукових установах
Національної академії аграрних наук України на
2013 – 2015 роки
1. Загальні положення
2. Мета
3. Принципи
4. Шляхи реалізації
Концепція
наукового забезпечення розвитку галузі
культури на період до 2017 року
1. Сучасний
стан
і
головні
проблеми
наукового
забезпечення розвитку культури
2. Мета Концепції та головні цілі наукового забезпечення
розвитку галузі культури
3. Пріоритетні напрями та основні завдання наукових
досліджень і розробок у сфері культури
4. Способи реалізації поставлених завдань
5. Оранізаційне та фінансове забезпечення реалізації
Концепції
6. Очікувані
результати
реалізації
Концепції
Концепція
наукового забезпечення розвитку сфери
енергозбереження
1. Загальні положення
2. Мета Концепції
3. Якісні та кількісні характеристики
4. Місце та очікувані техніко-економічні, правові та
соціальні результати впровадження у виробництво наукової
та науково-технічної продукції
Концепція
наукової діяльності Харківського національного
університету внутрішніх справ на 2011-2014 роки
1. Загальні положення
2. Основні завдання, функції та заходи вдосконалення
наукової діяльності
3. Суб’єкти науково-дослідної діяльності
4. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження
5. Механізм впровадження у практику наукових розробок
6. Кадрова
політика
у
сфері
наукового
забезпечення
діяльності
7. Соціальний захист науково-педагогічних та наукових
працівників
8. Розвиток науково-інформаційного забезпечення наукових
досліджень
9. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення
10. Міжнародне наукове співробітництво
Концепція
реформування системи фінансування та
управління науковою і науково-технічною
діяльністю
1.
2.
3.
4.
Проблеми, які потребують розв'язання
Мета і строки реалізації Концепції
Шляхи та способи розв'язання проблем
Очікувані результати
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа