close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
• Педагогічний досвід-сукупність знань, у процесі
навчально-виховної роумінь і навичок, здобутих
учителем боти.
• Для передового педагогічного досвіду
характерною є новизна, яка виокремлює його з
маси позитивної діяльності педагогів.
• Досвід можна вважати передовим тільки за
умови, якщо він забезпечує високі результати
навчально-виховної діяльності вчителя, які
мають бути не випадковими, а наслідком
застосування продуманої
системи
навчання й виховання.
Перспективність передового
педагогічного досвіду передбачає,
що він “працює” й у практичній
діяльності інших педагогів, його
можна поширювати, втілювати в
життя.
Види передового
педагогічного досвіду
новаторський
зразковий
◦ Новаторському досвіду властиві
оригінальність, новизна.
◦ Досвід педагога-новатора, що має
експериментальний характер,
називають дослідницьким.
◦ Якщо йдеться про вдосконалення
форм, методів, засобів навчання і
виховання на основі творчого їх
використання, то такий досвід
називають раціоналізаторством.
Зразковий досвід — це сумлінна
діяльність учителя, який уміло
використовує досягнення педагогічної
науки, методичні рекомендації вчених,
методистів, досвід інших педагогів, і на
цій основі його навчально-виховна
робота є зразком для інших.
Етапність
ППД
Вивчення
Узагальнення
Поширення
Етапність вивчення педагогічного досвіду





Визначення педагогічної проблеми та
об'єкта вивчення
Попереднє вивчення досвіду
Теоретична підготовка
Основне вивчення досвіду
Визначення провідних педагогічних ідей
досвіду
І етап
Визначення педагогічної
проблеми та об'єкта вивчення
На цьому етапі:
- формулюють тему досвіду;
- обґрунтовують її актуальність;
- формують групу для його
вивчення.
ІІ етап
Попереднє вивчення досвіду
Цей етап передбачає:
- попереднє
ознайомлення з об'єктом
досвіду через відвідування навчальних
занять, бесіди з педагогами, попереднє
вивчення шкільної документації;
- визначення ідей передового досвіду;
- уточнення методів його вивчення.
ІІІ етап
Теоретична підготовка
Особам, які вивчають передовий досвід,
треба знати теоретичні та методичні
положення з цієї проблеми, вже
розроблені в педагогічній науці та
практиці.
Це дасть змогу визначити ступінь
новизни досвіду, з'ясувати педагогічні
умови, які забезпечують його
результативність.
ІV етап
Основне вивчення досвіду
На цьому етапі збирають матеріал,
вивчають окремі ланки навчальновиховного процесу, проводять
контрольні зрізи.
Зібраний матеріал класифікують на
типовий і випадковий, відтак його
систематизують та узагальнюють.
V етап
Визначення провідних
педагогічних ідей досвіду
Аргументуються і підкріплюються
матеріалом вихідні теоретичні
положення, сформульовані на етапі
теоретичної підготовки, що є основою
визначення провідних ідей досвіду,
вироблення методичних рекомендацій
щодо вирішення досліджуваної
проблеми. Дається оцінка
перспективності цього досвіду.
Форми й методи втілення
передового досвіду:
відкриті уроки та інші заняття;
усні повідомлення результатів у виступах
педагогів у школі, на нарадах, курсах,
семінарах;
 письмові повідомлення результатів
вивченого, узагальнення передового
педагогічного досвіду у формі методичних
листів, методичних розробок, статей у
газетах і журналах, видання брошур,
монографій, збірників матеріалів
конференцій і семінарів;
 наочно-демонстраційна популяризація
передового педагогічного досвіду,
організація виставок.


Принципи досвіду
В. Сухомлинського
- Найважливіше в учительській праці - знати дитину.
- Легше любити увесь світ, ніж одну дитину.
- Жодна дитина не повинна відчувати, що вона
невдаха, що вона нездібна.
- Без заохочення неможливе просування вперед.
- У сто разів більше потрібно знати, ніж ви сповіщаєте
учням.
- Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її
знаходити.
- Школа стає справжнім осередком культури лише тоді,
коли в ній панують чотири культи: культ
Батьківщини, культ Матері, культ книги і культ рідного
слова.
Принципи досвіду
В. Шаталова
- виділення доз навчального матеріалу, які
охоплюють головне в ньому;
- навчання школярів алгоритмів виконання
навчальних завдань;
- широке залучення їх до самостійного виконання
навчальних завдань;
- оперативний контроль за засвоєнням навчального
матеріалу всіма учнями.
Принципи досвіду М.Ґудзика
- подання нового матеріалу «великими порціями»
(уроки-лекції, уроки-семінарські заняття, уроки
узагальнення і систематизації знань, уроки захисту
творчих завдань, уроки-практикуми).
Урок-лекція складається з трьох частин. Спершу
коротко (без деталізації) викладається навчальний
матеріал (до 7 хв.). Відтак — головна частина (до ЗО
хв.), в якій учитель уже вдруге й детальніше пояснює
той самий матеріал, інструктує учнів щодо
індивідуального його вивчення. У заключній частині
(5—8 хв.) він утретє повертається до нового матеріалу,
підводячи підсумки та пропонуючи необхідну
літературу для опрацювання.
Принципи досвіду
Є. Ільїна
• зосередження на пошукові опори (зв'язок з
життям);
• побудова уроку на основі «яскравої
конструктивної деталі», складного «морального
питання», творчого прийому, мистецтві
запитання, яке стимулює відвагу висловитися.
Суттєвими є й такі аспекти: запитуйте —
відповідаю; здивувалися — побачили!;
завоювати увагу; про все і при всіх;
навчити
співпрацювати.
Спільні риси
педагогів-новаторів
використання багатства стосунків у колективі з
виховною метою;
 обмірковування форм і методів роботи з таким
розрахунком, щоб діти взаємовиховувалися;
 прищеплення учням уміння аналізувати свою
діяльність і стосунки;
 єдність педагогів і учнів у навчально-виховному
процесі;
 навчання без примусу;
 оптимістичний погляд на учня, його можливості;
 формування в учня об'єктивної самооцінки і
ставлення до навколишньої дійсності.

Досягнення ППД запроваджуються в
практику такими етапами:







підготовка методичних рекомендацій і документації;
проведення інструктивно-методичних нарад з
керівництвом школи і активом учителів;
розподіл функцій між усіма учасниками;
чітке визначення основних етапів впровадження;
проектування системи заходів морально-психологічного
супроводу працівників школи;
оперативний контроль за впровадженням, виявлення
типових труднощів і недоліків, внесення коректив до
методичних матеріалів, змісту методичного навчання,
до темпу і етапів впровадження;
аналіз результатів впровадження в кінці навчального
року і накреслення нових перспектив роботи над цією
темою.
Найактуальніші
педагогічні новації:
шлях оптимізації навчально-виховної
роботи;
 диференційоване навчання;
 методика попередження і подолання
педагогічної занедбаності учнів.

Однією з форм упровадження є так
звані авторські школи.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа