close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.
Натурал сандар жиынында теңдеу берілген:
түбірін табыңыз. (15)
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
+
−2
2
+
−3
2
+ ⋯+
1
2
=
7
. Оның
15

7 3
11 7
0,83−0,23
5.
2
Натурал шешімін көрсетіңіз: 42−7 < √1/64. (; )
Нәтижені үтірден кейін бір таңбаға дейін дөңгелектеп, өрнектің мәнін табыңыз
2 +
4.
−1
. (, )
HPMKE пирамидасының қырлары тең ( PH – MK )( PH + MK )+ HK ( MK + KE )
векторлық өрнегін ықшамда. (0)
Нұрланның табанының ауданы 150см2 . Оның 1см2 ауданы 6/25 кг масса қысым
түсіреді.Нұрлан аяғына табан ауданы 6см2 коньки кигенде, оның 1см2 ауданына қанша
масса қысым түсіретінін анықтаңыз. (6кг)
Нүкте координат түзу бойымен () = − 2 + 10 − 7 заңы бойынша қозғалады. t=3
болғандағы жылдамдығы. (4)
Нүкте түзу бойымен () = 2 3 +  2 − 4 заңы бойынша қозғалады. t=2 кезіндегі нүктенің
жылдамдығын табыңыз. (28)
Нүктелер берілген А (x:2), В (3:у), ⃗⃗⃗⃗⃗
АВ = (2: 1). x пен у – ті табыңыз. (1,3)

Ньютон – Лейбниц формуласын аяқтаңыз: ∫  () =. . . .∙ (() − ())
О нүктесі АВС үшбұрышының ішінде орналасқан.  АОС=2  АВС және АО=ОС=3
болса, ВО табыңыз.
(3)
Ойланған санды 3,2 есе көбейтіп, нәтижесі 3,6 азайтқанда 10,8 саны шықты. Қандай сан
ойланды? (4,5)
Оқушы кітапты 2 күнде оқып бітірді. Кітаптағы беттердің санын табыңыз, егер 1-ші және
2 1
2-ші күнде оқылған беттердің қатынасы 5 ∶ 4 болып және 2-ші күні 1-ші күнге қарағанда
18 бет кем оқығаны белгілі болса. (78)
Оқушы кітапты үш күн оқыды. Ол бірінші кітаптың 40%-ін, екінші күні қалғанының
60%-ін оқыды. Қалғанын үшінші күні оқыды. Ол екінші күні үшінші күнге қарағанда 30
бетті артық оқыды. Кітапта барлығы неше бет бар? (250 бет)
Оқушылардың екі тобы әрқайсысы 24 теңгеден төлеп театрға билет алды. Бірінші
топтың әр билеті екінші топтың әр билетінен 20 тиын қымбат болғандық, олар екінші
топқа қарағанда 10 билетті кем алды. Бірінші топ қанша билет сатып алды? (30 билет)
Оқушының үйінен мектепке дейін 700 м болды. Оқушының ағасының адымы інісінің
адымынан 20 см артық болғандықтан, ол үйден мектепке дейін інісіне 400 адам кем
аттайды. Оқушы мектепке дейін неше адым аттайды? (1400)
3
Ордината осін (0;3) нүктесінде қию үшін у =  + , функциясының графигіне жанаманы
қай нүктеде жүргізу керек? (2; 3,5)
3
Ордината осін (0;6) нүктесінде қию үшін у =  + , функциясының графигіне жанаманы
қандай нүктеде жүргізу керек? (1;4)
−с
+

 −с
(
)
+с  +с
18.
Ортақ бөлімге келтіріңіз:
19.
Осьтік қимасы тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш болатын конус берілген. Тік бұрышты
үшбұрыш гипотенузасы 6 2 см тең болса, конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз. (18
2
2 см )
Осьтiк қимасының ауданы 30 см2,ал табанының ауданы 9п см2 цилиндр
берiлген.Цилиндрдiң көлемiн тап.(45π см3)
Ох осін А(-6;0) нүктесінде жанайтын және В(–10;4) нүктесі арқылы өтетін шеңбердің
центрі мен радиусын тап. О(-6;4),R=4
ОХ осінде орналасқан және А(-1;2;3), B(2;-3;1) нүктелерінен бірдей қашықтықта
орналасқан нүктені табыңыз. (0;0;0)
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
Өзен ағысының жылдамдығы 2,2 км/сағ. Катердiң өз жылдамдығы 15,3 км/сағ. Егер өзен
ағысымен 3 сағ, ал өзен ағысына қарсы 4 сағ жүрсе, онда катер қандай жол жүргенi?
(104,9 км).
Өзен ағысымен катер 3 сағ, ағысқа қарсы 4,5 сағ жол жүрдi.Катер жылдамдығы 25 км/сағ
болса, онда өзен ағысының жылдамдығы қандай ? (5 км/сағ).
Өзен бойындағы екі (пристанның)қаланың ара қашықтығы 80 км. Теплоход бір қаладан
екіншісіне барып, қайтуға 8с 20мин жұмсады. Өзен ағысының жылдам-дығы 4 км/с.
Теплоходтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз. (20 км/с)
Өзен жағасында орналасқан А және В пунктерінің ара қашықтығы 10 км. А пункттінен
шыққан қайық өзен ағысының бойымен жүзіп В пуктіне келді де, кідірместен кері қатты.
Егер қайықтың тынық судағы жылдамдығы 3км/сағ болса, онда А-дан В-ға жету үшін Вдан А-ға жетуге кеткен уақыттан 2сағ 30мин кем уақыт жұмсалар еді. А пункттінен В
пунктіне 2сағ жету үшін қайықтың тынық судағы жылдамдығының қандай болуы қажет?
(4км/сағ)
Өлшемдері 7см, 4 см және 3 см болатын тік бұрышты параллелепипедтің табыңыз.
( см )
1
1
−
28.
Өрнек мәнінің қандай сан болатындығын анықта:
29.
Өрнектер α – ның қандай мәнінде теңбе – тең болады?
30.
Өрнектер α-ның қандай мәнінде теңбе-тең болады?
31.
Өрнекті 10 – ның дәрежесі түрінде жазыңдар: 0,01 ∶ 102−2 . (− )
32.
Өрнекті түрлендіріңіз:
33.
Өрнекті түрлендіріңіз:
34.
Өрнекті ықшамдаңдар:( +
35.
Өрнекті ықшамдаңдар:( −
36.
4+5+6
. (рационал)
3√2−4
3√2+4
2
+3
+2
5−
және 2 +
және

5−

. (6)
+3
− 1. (7)
. (tg5α)
cos4α+cos5α+cos6α
3 2 3 8
Өрнекті ықшамдаңдар:
√
2


. ( √  )

4

) (+ − ) : 2 −2 (1)
−
2 +2

2 +2
1
2
) ( + −) (1)
+
(−)2
−
−1
4 −4
3 +1
(
1
+
)
2 −+1
3+1
3+1
37.
Өрнекті ықшамдаңдар: (+1 + 2+2+1 : 1− ) ∙ (1 + ) + −1 . ( −1 )
38.
Өрнекті ықшамдаңдар:
39.
Өрнекті ықшамдаңдар:
40.
Өрнекті ықшамдаңдар:
41.
Өрнекті ықшамдаңдар:
42.
Өрнекті ықшамдаңдар:
43.
Өрнекті ықшамдаңдар:
44.
Өрнекті ықшамдаңдар:
45.
Өрнекті ықшамдаңдар: (
46.
Өрнекті ықшамдаңдар:
47.
Өрнекті ықшамдаңдар:
(+1)(+)
3 +1
a−2
2
−1−

–
.
2 −+1
a−3
a−6
3
)(
.
(
6
(

2 −+1
)
)
)(
).
. (1)
(
)
48.
Өрнекті ықшамдаңдар:
49.
Өрнекті ықшамдаңдар:
50.
Өрнекті ықшамдаңдар:
51.
Өрнекті ықшамдаңдар:
52.
Өрнекті ықшамдаңдар: (
53.
Өрнекті ықшамдаңдар:
54.
Өрнекті ықшамдаңдар:
55.
Өрнекті ықшамдаңдар:
56.
Өрнекті ы/да:
57.
Өрнекті ықшамдаңдар:
58.
Өрнекті ықшамдаңдар:
59.
Өрнекті ықшамдаңдар:
60.
Өрнекті ықшамдаңдар:
61.
Өрнекті ықшамдаңдар:
62.
Өрнекті ықшамдаңдар:
63.
Өрнекті ықшамдаңдар:
64.
Өрнекті ықшамдаңдар:
65.
Өрнекті ықшамдаңдар:
66.
Өрнекті ықшамдаңдар:
67.
Өрнекті ықшамдаңдар:
68.
Өрнекті ықшамдаңдар:
69.
Өрнекті ықшамдаңдар:
70.
Өрнекті ықшамдаңдар:
71.
Өрнекті ықшамдаңдар:
?
.
(
)
(
)
)
72.
Өрнекті ықшамдаңдар:
73.
Өрнекті ықшамдаңдар:
74.
Өрнекті ықшамдаңдар:
75.
Өрнекті ықшамдаңдар:
76.
Өрнекті ықшамдаңдар:
77.
Өрнекті ықшамдаңдар:
78.
Өрнекті ықшамдаңдар:
79.
Өрнекті ықшамдаңдар:
80.
Өрнекті ықшамдаңдар:
81.
Өрнекті ықшамдаңдар:
82.
Өрнекті ықшамдаңдар:
83.
Өрнекті ықшамдаңдар:
84.
Өрнекті ықшамдаңдар:
85.
Өрнекті ықшамдаңдар:
86.
Өрнекті ықшамдаңдар:
87.
88.
Өрнекті ықшамдаңдар:
89.
Өрнекті ықшамдаңдар:
90.
Өрнекті ықшамдаңдар:
91.
Өрнекті ықшамдаңдар:
92.
Өрнекті ықшамдаңдар:
. (8)
93.
Өрнекті ықшамдаңдар:
94.
Өрнекті ықшамдаңдар:
95.
Өрнекті ықшамдаңдар:
96.
Өрнекті ықшамдаңдар:
97.
Өрнекті ықшамдаңдар:
98.
Өрнекті ықшамдаңдар:
99.
Өрнекті ықшамдаңдар:
100.
Өрнекті ықшамдаңдар:
101.
Өрнекті ықшамдаңдар: (
102.
Өрнекті ықшамдаңыз:
103.
Өрнекті ықшамдаңыз: (x+y)(x2-xy+y2)-(x-y)(x2+xy+y2)
104.
Өрнекті ықшамдаңыз:
105.
Өрнекті ықшамдаңыз:
106.
Өрнекті ықшамдаңыз:
107.
Өрнекті ықшамдаңыз: (
108.
Өрнекті ықшамдаңыз: (
109.
Өрнекті ықшамдаңыз:
110.
Өрнекті ықшамдаңыз: (
111.
Өрнекті ықшамдаңыз:
112.
Өрнекті ықшамдаңыз:
113.
Өрнекті ықшамдаңдар:
114.
Өрнекті ықшамдаңыз:
115.
Өрнекті ықшамдаңыз:
116.
Өрнекті ықшамдаңыз:
.
)
(–1)
)
(–
)
(2y3)
( )
(–
)
):
)
)
 x  y x  y   2 x 2  2
4 

 :


;

2
 x  y x  y   x 2  1
x 1 
 2 xy

2
 2
x  y
(
(
)
)

;


117.
Өрнекті ықшамдаңыз:
118.
Өрнекті ықшамдаңыз:
119.
Өрнекті ықшамдаңыз:
-1
1
120.
1


;
Өрнекті ықшамдаңыз: 1
1

x2 y  y2 
xy 2  x 2
1
x x
3
121.
Өрнекті ықшамдаңыз:

2
122.
Өрнекті ықшамдаңыз:
3
123.
Өрнекті ықшамдаңыз:
124.
Өрнекті ықшамдаңыз:
125.
Өрнекті ықшамдаңыз:
126.
Өрнекті ықшамдаңдар:
127.
Өрнекті ықшамдаңыз:
128.
Өрнекті ықшамдаңыз:
129.
Өрнекті ықшамдаңыз:
130.
Өрнекті ықшамдаңыз:
131.
Өрнекті ықшамдаңыз:
132.
Өрнекті ықшамдаңыз:
133.
Өрнекті ықшамдаңыз:
134.
Өрнекті ықшамдаңыз:
135.
Өрнекті ықшамдаңыз:
136.
Өрнекті ықшамдаңыз:
137.
Өрнекті ықшамдаңыз:
 3x
3
 x
немесе  
 y
 3 
x 


1
3
4
1
5x
2
2
3
x
x

x 
 немесе x
1
y 
y 2
1
1
3
 15
;
 x 13 

;
 5 


(
(
)
)
)
.
(
)
( )
1
2
138.
Өрнекті ықшамдаңыз:
139.
Өрнекті ықшамдаңдар:
140.
Өрнекті ықшамдаңыз:
141.
Өрнекті ықшамдаңыз:
142.
Өрнекті ықшамдаңыз:
143.
144.
Өрнекті ықшамдаңдар: (0.2
Өрнекті ықшамдаңдар: 0.2
145.
Өрнекті ықшамдаңдар:
146.
Өрнекті ықшамдаңдар:
147.
Өрнекті ықшамдаңдар:
148.
Өрнекті ықшамдаңдар:
149.
Өрнекті ықшамдаңдар:
150.
Өрнекті ықшамдаңдар:
151.
Өрнекті ықшамдаңдар:
152.
Өрнекті ықшамдаңдар: (
153.
Өрнекті ықшамдаңдар:
154.
Өрнекті ықшамдаңдар:
155.
Өрнекті ықшамдаңдар:
156.
Өрнекті:
157.
Өрнекті ықшамдаңдар:
158.
Өрнекті ықшамдаңдар:
159.
Өрнекті ықшамдаңдар:
160.
Өрнекті ықшамдаңдар:
161.
Өрнекті ықшамдаңдар:
(
)(
)
). (-1)
162.
Өрнекті ықшамдаңдар:
163.
Өрнекті ықшамдаңдар:
164.
Өрнекті ықшамдаңыз:
165.
Өрнекті ықшамдаңыз:(1–
166.
Өрнекті ықшамдаңыз:
167.
Өрнекті ықшамдаңыз:
168.
Өрнекті ықшамдаңыз:
169.
Өрнекті ықшамдаңыз:
170.
Өрнекті ықшамдаңыз:
171.
Өрнекті ықшамдаңыз:
172.
175.
Өрнекті ықшамдаңыз:(1–
Өрнекті ықшамданыз:1–
Өрнекті ықшамданыз:(1–
Өрнекті ықшамдаңыз:(1–
176.
Өрнекті ықшамдаңыз:
. (
177.
Өрнекті ықшамдаңыз:
. (
178.
Өрнекті ықшамдаңыз:
179.
Өрнекті ықшамдаңдар:
180.
Өрнекті ықшамдаңдар:
181.
Өрнекті ықшамданыз:(
182.
Өрнекті ықшамдаңыз:
183.
Өрнекті ықшамдаңыз:
184.
Өрнекті ықшамдаңдар:
185.
Өрнекті ықшамданыз:(2m+5n
186.
Өрнекті ықшамдаңдар: (2m+
187.
Өрнекті ықшамдаңдар:
188.
Өрнекті ықшамданыз:
173.
174.
(
. (
. (
. (
.(
(
. (
(b
.(
. (4
n+50
.(0)
)
).(8
+125
)
189.
Өрнекті ықшамдаңдар: (
190.
Өрнекті ықшамданыз:(2х+1–
191.
Өрнекті ықшамдаңдар:
192.
Өрнекті ықшамдаңыз:
193.
Өрнекті ықшамдаңдар: 2(5x–4y+1) –3(3x–3y+1). (x+y–1)
194.
Өрнекті ықшамдаңдар:
195.
Өрнекті ықшамдаңдар:
196.
Өрнекті ықшамдаңдар:
197.
Өрнекті ықшамдаңдар: 2
198.
Өрнекті ықшамда:
199.
Өрнекті ықшамдау:
200.
Өрнекті ықшамдаңыз:2
201.
Өрнекті ықшамдаңыз:2
202.
Өрнекті ықшамдаңыз:
203.
Өрнекті ықшамдаңыз:(
204.
Өрнекті ықшамдаңыз:
205.
Өрнекті ықшамдаңдар:
206.
Өрнекті ықшамдаңыз:
207.
Өрнекті ықшамдаңдар:
208.
Өрнекті ықшамдаңдар:
209.
Өрнекті ықшамданыз:(
210.
Өрнекті ықшамдаңдар:
211.
Өрнекті ықшамдаңдар:
212.
Өрнекті ықшамдаңдар:
213.
Өрнекті ықшамдаңыз:
214.
Өрнекті ықшамдаңдар:
):(2х–
.(1+
)
(a+4)
.
(
215.
Өрнекті ықшамдаңдар: 4a–
216.
Өрнекті ықшамдңыз:
217.
Өрнекті ықшамдаңдар:
218.
Өрнекті ықшамдаңдар:
219.
Өрнекті ықшамдаңыз:4
220.
Өрнекті ықшамдаңыз:
)
.(
4 sin 25  sin 65
0
cos 40
221.
Өрнекті ықшамдаңдар:
222.
Өрнекті ықшамдаңдар:
223.
Өрнекті ықшамдаңдар:
224.
Өрнекті ықшамдаңдар:
225.
Өрнекті ықшамдаңдар:
226.
Өрнекті ықшамдаңыз:
227.
Өрнекті ықшамдаңыз:
228.
Өрнекті ықшамдаңдар:
229.
Өрнекті ықшамдаңыз:(
230.
Өрнекті ықшамдаңыз:7
231.
Өрнекті ықшамдаңдар:
232.
Өрнекті ықшамдаңдар:
233.
Өрнекті ықшамдаңдар: 8
234.
Өрнекті ықшамданыз:(
235.
Өрнекті ықшамдаңыз:
236.
Өрнекті ықшамдаңдар:
237.
Өрнекті ықшамдаңдар:
238.
Өрнекті ықшамдаңдар:
239.
Өрнекті ықшамдаңыз:
240.
Өрнекті ықшамдаңдар:
241.
Өрнекті ықшамдаңдар:
0
0
.
2 
a-1,8b)
.
(
.(
.(5)
242.
Өрнекті ықшамдаңыз:
243.
Өрнекті ықшамдаңыз:
244.
Өрнекті ықшамдаңыз:
245.
Өрнекті ықшамдаңдар:
246.
Өрнекті ықшамдаңдар:
247.
Өрнекті ықшамдаңдар:
248.
Өрнекті ықшамдаңдар:
249.
Өрнекті ықшамдаңдар:
250.
Өрнекті ықшамдаңдар:
251.
Өрнекті ықшамданыз:
252.
Өрнекті ықшамдаңыз:
253.
Өрнекті ықшамданыз:
254.
Өрнекті ықшамдаңыз:
255.
+
257.
Өрнекті ықшамданыз:
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңдар:
258.
Өрнекті ықшамдаңдар:
. (
259.
Өрнекті ықшамданыз:
260.
Өрнекті ықшамдаңыз:
261.
Өрнекті ықшамдаңыз:
262.
Өрнекті ықшамдаңдар:
263.
Өрнекті ықшамдаңыз:
264.
Өрнекті ықшамдаңдар: sin(
256.
265.
266.
.
(
.
(3– a)
+2
. (1)
.(2)
+
. (0)
)
.
.
(
(
)
(–1)

Өрнекті ықшамдаңыз: sin(
3



  )  sin(
3
  )  sin(
  ).
3

3
  ).

3 cos 








    sin      cos      cos    .
4

4

4

4

Өрнекті ықшамдаңыз: sin 
0 
sin 2  sin 3  sin 4 
. tg 3 
cos 2  cos 3  cos 4 
267.
Өрнекті ықшамдаңыз:
268.
Өрнекті ықшамдаңыз: sin
3
sin
7
5
 cos
7
5
cos
5
Өрнекті ықшамдаңыз:
270.
Өрнекті ықшамдаңыз:
271.
Өрнекті ықшамдаңыз:
272.
Өрнекті ықшамдаңыз:
273.
274.
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз:
275.
Өрнекті ықшамдаңыз:
276.
Өрнекті Өрнекті ықшамдаңыз:
277.
Өрнекті ықшамдаңыз:
278.
Өрнекті ықшамдаңыз:
279.
Өрнекті ықшамдаңыз:
280.
Өрнекті ықшамдаңыз:
281.
Өрнекті ықшамдаңыз: sin
282.
Өрнекті ықшамдаңыз:
283.
Өрнекті ықшамдаңыз:
284.
Өрнекті ықшамдаңыз:
285.
Өрнекті ықшамдаңыз:
286.
Өрнекті ықшамдаңыз:
287.
Өрнекті ықшамдаңыз:
288.
Өрнекті ықшамдаңыз: cos 5β cos β + sin 5β sin β
sin 5  sin 3
cos 5  cos 3
sin 5  sin 3
cos 5  cos 3
.
  ctg  
.
(
4
sin x
1  tg x
x  cos
4
cos 20 cos 70
cos 10
sin
.
2
0
Өрнекті ықшамдаңыз:
 1
5
269.
289.
3
0
x  2 sin
0
.
2
x cos x
x  cos
2
)

x.
(cos 4β)
1




0
4
cos
40


290.
291.
Өрнекті ықшамдаңыз: cos(30 0 +α)–cos(30 0 –α)
( –sin α)
Өрнекті ықшамдаңыз: cos 360+sin2180
(cos2180)
292.
Өрнекті ықшамдаңыз:
cos(   15  )  cos  cos 15 
sin  cos 15 
cos x  cos(
293.

 x)
2
Өрнекті ықшамдаңыз:
2 cos
2
x  sin 2 x
1
(
1
)
2 cos x
(–tg 15 0 )
294.
295.
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз:
(–
cos
2
)
  4 sin

2
2
cos

2
1  8 sin

2
( 1)
2
cos
2
2

2
296.
Өрнекті ықшамдаңыз:
297.
299.
300.
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз: tg(–  )cos  + sin 
(0)
Өрнекті ықшамдаңыз: tg  сtg  – 1
(0)
301.
Өрнекті ықшамдаңыз: tg(–  )сtg (–  ) + cos –  ) + sin 
302.
Өрнекті ықшамдаңыз:
298.
303.
304.
2
tg 
ctg 
1
 tg  ctg  . (
cos
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз:
2
(
tg     cos(


2
)
)
  ) cos(    )
2
.
3
305.
Өрнекті ықшамдаңыз:
(2)
sin    ctg (    )
2
tg (   )  cos(   ) .

sin(
)
cos  
(-tg α)
2
306.
Өрнекті ықшамдаңыз:
tg 29   tg 31 
.
1  tg 29  tg 31 
( 3)
309.
310.
Өрнекті ықшамдаңыз: tg   sin   tg   sin  . 0 
Өрнекті ықшамдаңыз: tg 2 (sin 2   1) .(
 )
Өрнекті ықшамдаңыз:
Өрнекті ықшамдаңыз: ctg20ctg40ctg60 … ctg 880 (1)
311.
Өрнекті ықшамдаңыз:
312.
Өрнекті ықшамдап алып, мәнін табыңдар:
x=2. (21)
313.
Өрнекті ықшамдап, параметрдің берілген мәнінде өрнектің мәнін тап:
314.
мұндағы b = 0.0025. (–0.05)
Өрнектің анықталу облысын табыңдар:
307.
308.
2
ctg   tg 
ctg   tg 
2
.(
2
1
соs 2
317.
Өрнектің ең кіші мәні:
Өрнектің ең үлкен және ең кіші мәндері:
Өрнектің ең үлкен мәнін есептеңіз:
318.
Өрнектің мәнін есептеңіз: 872+87 26+132.
319.
Өрнектің мәнін есептеңіз: arcsin( -
315.
316.
2
2
2
)
мұндағы
(10000)
) + arccos
2
2
(0)
320.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
1  2 sin
2
2 sin
321.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
322.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
2
60
0
(-1)
60  1
0
2 cos   sin 
, егер сtg  = -2 болса (-
sin   3 cos 
2 sin   3 cos 
Өрнектің мәнін есептеңіз:
324.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
325.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
326.
 3 
Өрнектің мәнін есептеңіз:    log
 7 
327.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
328.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
329.
Өрнектің мәнін есептеңіз: sin(arcsin )
( )
Өрнектің мәнін есептеңіз: sin(arccos )
(
330.
(
2
7
)
, егер tg  =0,5 (-1)
323.
5 sin   cos 
4
32  27
log
3
4
3)



log
69
14
;
(6)
6 sin 30  cos 30 
cos 30  sin
2
2
(3 3 )
30
(5)
1
1
3
3
3
4
)
331.
5
5
sin
130


sin
110

Өрнектің мәнін есептеңіз:
(cos 130   cos 110 
332.
Өрнектің мәнін есептеңіз:
333.
Өрнектің мәнін есептеңіз: cos 68   cos 22 
sin 68   sin 22 
3)
(-1)
2
336.
Өрнектің мәнін есептеңіз: (tg  + сtg  ) –2, мұндағы  = –π4 (2)
Өрнектің мәнін есептеңіз: tg225 0
(1)
Өрнектің мәнін есептеңіз: log 2 log 2 log 2 16 . (1);
337.
Өрнектің мәнін есептеңіз: log 3 2  log 4 3  log 5 4  log 6 5
338.
Өрнектің мәнін табыңыз:
339.
Өрнектің мәнін табыңыз:
340.
Өрнектің мәнін тап:
341.
Өрнектің м:
342.
Өрнектің мән:
343.
1
Өрнектің мәнін табыңыз: ( ) 2  3  0 , 0081  0 , 25  ( )  0 , 75 . (26)
334.
335.
log 6 2 ;
(2,7)
(1)
+
.
1
4

3
16
1
344.
Өрнектің мәнін табыңыз:
345.
Өрнектің мәнін табыңыз: 1+
346.
Өрнектің мәнін тап:(1+ )
347.
Өрнектің мәнін есептеңіз: 1-6sin2(
348.
Өрнектің мәнін табыңыз: ((1
349.
Өрнектің мәнін табыңыз: (1
350.
Өрнектің мәнін табыңыз:

11  2 30
(2
1
11  2 30
.
.
(4 30 )
(1 )
)
2
–
(3)
3
)
1
5
:
7
)  1 .5
7
. (1)
8
4:
(1,36)
9
Log
2
25
3 Log
85
)
351.
Өрнектің мәнін табыңыз:
352.
Өрнектің мәнін табыңыз:
353.
Өрнектің мәнін табыңыз:2arcsin(–
354.
355.
356.
Өрнектің мәнін табыңыз:2sin (α/2)cos (α/2)cosα. (1/2sin2α)
Өрнектің мәнін табыңыз:2log 7 32–log 7256 –2log7 14. (–2)
Өрнектің мәнін табыңыз:2ctg 900 +5sin0.
(0)
357.
Өрнектің мәнін табыңыз: 2 , 7 c  3 . 5 : c  0 . 9 c  1 . 8 c
358.
Өрнектің мәнін табыңыз: с 
359.
Өрнектің мәнін табыңыз: ( 3 a  0 . 74 )  a ,
( Log 3 81  16
5
2 n  3m
m  2 mn  n
2
3
5
4
6
3
7
с,
12
1
, m   1 .6 , n   1 .4
Өрнектің мәнін табыңыз: (
a  0.5.
2
(
c 1
2
2
.
3
19
)
75
3
.
3
(50)
(2)
1
 5
log 5 3
log
 7
5
3
6
11 4
.
Өрнектің мәнін табыңыз: 3 5  6 3  3 5 1 1
11 2
11 4
1
7 49
)
2
.
(7)
3
362.
363.
Өрнектің мәнін табыңыз:
364.
Өрнектің мәнін табыңыз: ( 5
14
15
365.
Өрнектің мәнін табыңыз:
 (1
2
(1.9)
c  ( 2 . 002  200 . 1) : 0 . 2  5 . 49 . (0)
Өрнектің мәнін табыңыз:
log 35
log 5 3
(10)
)+arctg(–1)+arccos
с 1
5
361.
2
2
a
360.
2
(
9
11
)
 2 , 6 ))  ( 4 , 2  2 , 76 )  2
9
5 , 48  8 , 02
( 7 , 79  8 , 77 ) : 3 . 72
1
12
+
23 . 276
2 .3
1
(5 )
(13,12)
9
Log
366.
Өрнектің мәнін табыңыз: 7
27 .
7
7
(9)
.
1
Log
367.
Өрнектің мәнін табыңыз: ( 3 7 )
368.
Өрнектің мәнін табыңыз: (( 7 ,3 
2
5
7
(2)
.
1
:1
2
369.
1
Өрнектің мәнін табыңыз: 8 . 09  4
1
 1
5
3
 (8
25
1
1
: 0 . 5 )( 2
3
4
 2 . 25 )
(5.63)
4
370.
Өрнектің мәнін табыңыз: 9x2–24xy+16y2, мұндағыx=2
371.
Өрнектің мәнін табыңыз:
9

5
7
1
372.
Өрнектің мәнін
22
7
4
 12
3
1

 4
(
1
3
4
1
(4 )
11
8
6
4
(7 )
2
7
(  11 ) : ( 
)5
3
18
4
3
4
1
12  3  4
4
5
4
11
8
табыңыз:
(1)
2 7
11 :
3 18
4
12 , 75 
 1,8
25
табыңыз:
(24)
1
1  2 , 04 : 20
2
табыңыз: (13 . 75  2 4  7 . 75 ) : ( 4 5 : 1 1  14 3  8 5 ) (2.7)
11
6
3
8
6
1
1
1
1
1
15  5 2
1 4
2
4
 2  7  49 )((
)
 45 2 )  183 5
табыңыз: (
1
81
3
125
374.
Өрнектің мәнін
375.
Өрнектің мәнін
376.
Өрнектің мәнін
377.
Өрнектің мәнін
378.
Өрнектің мәнін табыңыз: 18xy –2xy+4.8x, мұндағыx= –
379.
Өрнектің мәнін табыңыз: 19  ((12
5
2  Log
28
381.
Өрнектің мәнін табыңыз:
4
382.
Өрнектің мәнін табыңыз:
383.
Өрнектің мәнін табыңыз:
384.
385.
(0)
)
Өрнектің мәнін табыңыз:
Өрнектің мәнін табыңыз: 25
Өрнектің мәнін табыңыз:
Өрнектің мәнін табыңыз:
5
40
3
1
1
1
 6 )  2 )  9 :1
7
5
3
6
2
 Log
7
73
(1083)
(7.6)
(7
2
5
)
(4/9)
5
7
4
(7)
4
5 2
а
2
2
5 75
)
8
1
373.
380.
3
5
3 :(10  73 ) 3
3
(9
2
(6)
7
5
1

табыңыз: (10  73 2 )
  0 . 75 )
 0,2  5
6
11
5 , 7  4 ,5

6
(51)
а
2 ,8  4 , 4
мұндағы а  2
1
7
1
4
5
5
(3 )
6
386.
Өрнектің мәнін табыңыз:
387.
Өрнектің мәнін табыңыз:
388.
389.
Өрнектің мәнін табыңыз: sin1500 cos 2100 tg1350 . (
)
Өрнектің мәнін табыңыз: cos (α+
) tg(2 α+
), егер α=–
390.
Өрнектің
391.
Өрнектің мәнін табыңыз:
392.
Өрнектің мәнін табыңыз:
393.
Өрнектің мәнін табыңыз: cos 1050+cos 750 + 1.5. (1.5)
394.
Өрнектің мәнін табыңыз: tg 1  tg 2 tg 3 ...tg 89 .
395.
Өрнектің мәнін табыңыз:
396.
Өрнектің мәнін табыңыз:
397.
Өрнектің мәнін табыңыз: log 2 (0.4) +log 2
398.
Өрнектің мәнін табыңыз: log 3 log 4
399.
Өрнектің мәнін табыңыз: log 2 16
400.
Өрнектің мәнін табыңыз:
(1)
(1)
(–1)
0
Өрнектің мәнін табыңыз:
0
0
0
(1)
(–1)
log
3
log
401.
(1/2)
log
18
6
3

(–2)
4 ,5 ;
2;
8  2 log
3
+ log 2 10 . (2.5)
3
log
log
2  log
3
54
9
3
2 ;
2
2
3
( 2)
402.
403.
Өрнектің мәнiн табыңыз: lg tg 10 + lg tg 20 +…+ lg tg 880 +lg tg 890. (0).
Өрнектің мәнін табыңыз: tg3+Lgctg3. (0)
404.
Өрнектің мәнін табыңыз:
405.
Өрнектің мәнін табыңыз:
406.
Өрнектің мәнін табыңыз:
407.
Өрнектің мәнін табыңыз:
408.
Өрнектің мәнін тап: 9  4 5  14  6 5 (1)
(8)
(243)
мұндағы x=97. (100)
5 4
3 3
(4а )  (4а )
409.
Өрнектің сан мәнін табыңдар:
410.
Өспелі арифметикалық прогрессияда алғашқы сегіз мүшесінің қосындысы 88-ге, ал
үшінші және бесінші мүшелерінің қосындысы 18-ге тең. Прогрессияның жетінші мүшесін
табыңыз. (21)
Өспелі геометриялық прогрессияның бірінші ж/е 3-ші мүшесінің қосындысы 10, ал оның
екінші мүшесі 3-ке тең. 1-ші мен 5-ші мүшесінің көбейтіндісін тап.(81)
Өспелі геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 13-ке, ал
олардың көбейтіндісі 27-ге тең. Прогрессияның алғашқы бес мүшелерінің қосындысын
табыңыз.(121)
411.
412.
9 3
(16 а )
егер а= –2 болса (16)
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
Өспелі геометриялық прогрессияның b1=2, алғашқы үш мүшесінің қосындысы 26. b4–ті
тап . (54)
Өспелі көрсеткіштік функция. (y=ax, a>1)
Өсу аралықтарын табыңыз:
Пайда болған сан 2,3,4-ке бөлінуі үшін 86*санындағы жұлдызшаның орнына қандай цифр
қою керек?(4)
Параллель а түзуімен жазықтығы берілген.
қтығына параллель а түзуі арқылы
қанша жазықтық жүргізуге болады?(жалғыз)
Параллель
жазықтықтары мен олардан тыс жатқан М нүктесі берілген.
жазықтықтарына параллель М нүктесі арқылы өтетін қанша түзу жүргізуге
болады?(шексіз көп)
Паралель қабырғалары АВ =18см, СD=12см, ал биіктігі 9см болатын трапецияның
ауданын тап. (135см2)
Параллелограмм биссектрисасы қарсы жатқан қабырғасын 4 см және 5 см кесінділерге
бөледі. Параллелограмм периметрін табыңыз.(26 см)
Параллелограмм бір бұрышы екіншісінен 2 есе артық болса, ең үлкен бұрышын
табыңыз.
(1200)
Параллелограмм дегеніміз. (қарама-қарсы қабырғалары параллель төртбұрыштар)
Параллелограмм диагоналі оның екі қабырғасымен 250 және 350 бұрыштар жасайды.
Параллелограмның бұрыштары тап. (600 және 1200)
Параллелограмм диагоналі 18 және оның қабырғасымен 200 және 400 бұрыштар
жасайды. Параллелограмның қабырғасын табыңыз.(12 3 sin 40 0 ;12 3 sin 20 0 . )
Параллелограмм диагоналының ұзындығы 20 см,ол параллелограмм қабырғаларымен
900 және 300 бұрыш жасайды. Осы параллелограмның қабырғаларын табыңыз.(
20
3
см ;
40
см . )
3
426.
Параллелограмм қабырғалары 2 және 3 , ал арасындағы бұрышы 450 . Параллелограмм
ауданын табыңыз.( 3 2 )
427.
Параллелограмм қабырғалары 4см және
. Егер оның ауданы 12см болса,онда
параллелограмның сүйір бұрышын табыңдар?
Параллелограмм мен тік төрт бұрыштың қабырғалары бірдей. Параллелограмның
ауданы тік төртбұрыш ауданының жартысына тең болса, параллелограмның сүйір
бұрышын табыңдар.
Параллелограммның ауданы 48 см2, периметрі 40 см. Егер биіктігі табаннан үш есе кем
болса, қабырғаларын табыңыз. (8;12)
Параллелограммның барлық бұрыштарын табыңыз,егер оның қарама-қарсы
бұрыштарының қосындысы
тең болса.
Параллелограммның биіктіктері 4см және5см,ал периметрі 42см. Параллело-грамның
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
ауданын табыңыз.
Параллелограммның бір бұрышы басқасынан екі есе үлкен.Егер параллелограм-ға іштей
шеңбер сызуға болатын болса, онда.... ( Диагональдардың бірінің ұзындығы бір
қабырғасының ұзындығына тең болады).
Параллелограммның бір бұрышы екіншісінен екі есе артық. Болса ең үлкен бұрышын
тап. ( 1200)
Параллелограммның бір бұрышы екіншісінен 500 артық.. Параллелограммның
бұрыштарын табыңыз. ( 650, 1150)
Параллелограммның бір бұрышы 400.Қалған бұрыштарын табыңыз.(1400)
Параллелограммның бір бұрышының биссектрисасы оның қабырғасын 14 см және 28см
кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін тап.
(140см н/е 112
см)
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
Параллелограммның бір бұрышының биссектрисасы оның қабырғасын 5 см және 7 см
кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін табыңыз.
(34 см
немесе 38 см)
Параллелограмның бiр қабырғасы 4 дм, екiншiсi одан 3 есе артық. Параллелограммның
периметрiн табыңыз.(32 дм)
Параллелограммның бір қабырғасы 10см, бір бұрышы 30 0 .Периметрі 56см-ге тең
болғанда параллелограммның ауданын табыңдар. (90)
Параллелограмның диогналы 12 см, ж/е 20 см. Ал олардың арасындағы бұрыш 600-қа
тең . Параллелограмның қабырғаларын тап.(14; 2
)
Параллелограмның диогналдары 16,8, ж/е 12,4. Ал олардың арасындағы бұрыш 600-қа
тең . Параллелограмның қабырғаларын тап.(56,92;161,08)
Параллелограммның диагоналдарының қиылысу нүктесінен ұзындығы 2см болатын
кесінді, ұзындығы 5см болатын қабырғасын қақ бөледі. Параллелограммның периметрін
табыңыз. (18см)
Параллелограммның диогоналы оның қабырғасына тең. Егер оның үлкен қабырғасы 8
см-ге тең, ал бұрыштарының бірі 450-қа тең болса, Параллелограмның ауданын табыңыз.
(32см 2)
Параллелограммның диогоналы оның екі қабырғасымен 25 0 және 35 0 бұрыш жасайды.
Параллелограмның бұрыштарын табыңыз. (60 0 ;120 0 )
Параллелограммның диагоналі оның бұрышын 60 0 және 45 0 -қа бөледі .
Параллелограммның қабырғаларының қатынастарын тап. (
)
Параллелограмның диогналы 12 см, ал қабырғасы 10 см. Диогналь мен берілген қабырға
арасындағы бұрыш 300. Параллелограмның ауданын тап.(60 см2)
Параллелограммның доғал бұрышы 130 0 . Сүйір бұрышының төбесіндегі сыртқы
бұрышын табыңыз. (130 0 )
Параллелограммның екі қабырғасы 3:4 қатынасындай.Периметрі 2,8 м-ге тең.
Параллелограммның қабырғаларын табыңыз.(0,6 м, 0,8 м)
Параллелограммның екі қабырғасы 3:5 қатынасындай.Периметрі 48 см-ге тең.
Параллелограммның қабырғаларын табыңыз.(9c м, 15cм)
Параллелограммның қабырғалары 3 және 1, ал ауданы 3/2.Қабырғалар арасындағы
доғал бұрышы неге тең? (120 0 )
Параллелограмның екі қабырғасы 6 және 8см, ал бір бұрышы 1500-қа тең.
Параллелограмның ауданын табыңдар. (24см2)
Параллелорамның қабырғалары 6 және 10 см, ал үлкен қабырғасына түсірілген биіктік 5
см. Екінші биіктігін табыңыз.( 25/3)
Параллелограммның қабырғалары 6 және 10 см, ал кіші қабырғасына түсірілген биіктік
8 см. Екінші биіктігін табыңыз. (4.8)
Параллелограмның қабырғалары 12 см, 15 см. ұзын қабырғасына жүргiзiлген биiктiгi 8
см. Кiшi қабырғасына жүргiзiлген биiктiгiн табыңыз.(10 см)
Параллелограммның қабырғалары 3 пен 4-ке тең, ал олардың арасындағы бұрышы 30 қа тең.Параллелограммның ауданын табу керек.(6)
Параллелограммның қабырғалары 8см және 10см, сүйір бұрышы 60 0 .
Параллелограммның ауданын табыңыз.(40 3 )
Параллелограммның қабырғалары 2см және 3см, арсындағы бұрышы 45 0 .
Параллелограммның ауданын табыңыз.(3 )
Параллелограммның қабырғалары 2см және 3см, арсындағы бұрышы 60 0 .
Осы бұрышқа қарсы жатқан диагональ ұзындығын табыңыз.( 7 см)
459. Параллелограммның қабырғалары 4 см,6 см – ге тең , олардың арасындағы бұрыш 300 –
қа тең . Оның ауданын есептеңіз.(12см 2)
458.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
Параллеограмның қабырғасы 10 см, ал бұрышы 300. Периметрі 56 см болса, ауданын
тап.(90)
Параллелограммның периметрі 48см. Егер бір қабырғасы екіншісінен 3см үлкен болса,
онда параллелограммның қабырғаларын табыңыз.(10,5;13,5)
Параллелограммның периметрі 48см. Егер екі қабырғаларының айырымы 7см боглса,
онда параллелограммның қабырғаларын табыңдар. (8,5;15,5)
Параллелограммның периметрі 24см. Ергелес қабырғаларының айырымы 3см екендігін
ескеріп, оның қабырғаларын табыңдар. (4,5; 7,5)
Параллелограмның сүйір А бұрышы арқылы АН1 және АН2 перпендикулярлар ВС және
СD түзулеріне жүргізілген.  Н1АН2=1300 болса, параллелограммның ең үлкен бұрышын
табыңыз. (1300)
Параллелограммның сүйір бұрышы 300- қа тең. Төбесінен екі қабырғасына түсірілген
биіктіктердің қосындысы 15 см. Параллелограммның периметрін табыңыз.(60 см)
Параллелограммның сыбайлас қабырғалары 12см және 14см тең, ал оның сүйір бұрышы
30 0 тең. Параллелограммның ауданын табыңыз.(84см 2 )
Параллелограмның 26 см-ге тең диагоналы оның 10 см-ге тең қабырғасына
перпендикуляр. Параллелограмның ауданын табыңыз.(260 см2)
Параллелограмның 13см-ге тең диагоналі 12см-ге тең қабырғасына
перпендикуляр.Параллелограмның ауданың табындар.(156см2)
Параллелограммның үлкен қабырғасы 5см, ал биіктіктері2см және 2,5 см.
Параллелограммның екінші қабырғасы неге тең? (4)
Параллелограмның үш бұрышының қосындысы 2520 болса, ең үлкен бұрышын
табыңыз.
(1080)
471.
Параметрлі теңдеуді шешіңіз: ах=х+3.(а ≠1 болса, х=
472.
Пароход өзен ағысымен 3 сағатта жүріп өткен жолын қайтар жолында 5 сағатта жүріп
өткен. Өзен ағысының жылдамдығы 5 км/сағ. Параходтың тынық судағы жылдамдығын
табыңыз. (20 км/сағ)
Периметрі 74дм, ал ауданы 3м 2 болатын төтрбұрыштың қабырғаларын табыңдар.
(12дм;25дм)
Периметрі 44см болатын параллелограмм диагоналдарының әрқайсысының периметрі
30см болатын екі үшбұрышқа бөлінген. Диагональдың ұзындығын табыңыз.(8см)
Периметрі 24см квадрат берілген. Квадратпен ауданы бірдей, қабырғаларының қатынасы
1:2 қатынасындай болатын тік төртбұрыштың периметрін тап. (18 )
473.
474.
475.
; а=1 болса түбірі жоқ)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа