close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації
засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в
підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо
неінфекційних захворювань
на період до 2020 року»
1.
Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської
політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і
суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на
період до 2020 року» (далі – проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я
відповідно до частини 7 розділу 2 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5.
Проект акта розроблено за участі експертів Бюро ВООЗ в Україні з метою
реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики
в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя»,
прийнятої Європейським регіональним комітетом ВООЗ в 2012 р., рекомендацій та
ключових засад інших програмних і стратегічних документів, зокрема Політичної
декларації ООН (2011 р.) щодо неінфекційних захворювань, Рамкової конвенції ВООЗ
із боротьби проти тютюну, Глобальної стратегії з харчування, фізичної активності і
здоров’я, Глобальної стратегії і регіонального плану дій щодо скорочення шкідливого
споживання алкоголю, Плану дій щодо реалізації Європейської стратегії
профілактики і боротьби з НІЗ на 2012–2016 рр., Європейського плану дій ВООЗ з
охорони психічного здоров’я, Оттавської хартії щодо укріплення здоров’я.
Сьогодні в світі наростає занепокоєння з приводу масштабного тягаря
хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ), що демонструє тенденцію до зростання і
негативно впливає на охорону здоров’я суспільства в цілому та окремого
громадянина, а також на перспективи розвитку економіки. Соціальний та
економічний тягар зумовлений чотирма хворобами, які перебувають у центрі уваги
держав-членів ООН: серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), діабетом, раком та
хронічними респіраторними захворюваннями; вони призводять до тривалої
недієздатності, зниження добробуту родин і зменшення продуктивності, а також до
величезного навантаження на системи охорони здоров’я та підвищення вимог щодо
ресурсів останніх.
Тягар НІЗ в Україні значний і обумовлений високими показниками
захворюваності та смертності, особливо серед осіб працездатного віку. За даними
Державної служби статистики України, Центру медичної статистики МОЗ України та
Національної академії медичних наук України, щороку НІЗ в Україні зумовлюють
86% летальних випадків. У країні реєструється один з найвищих у Європі рівнів
смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ), що становить 772,1 летального
випадку на 100 000 чоловічого населення і 440,9 летального випадку на 100 000
жіночого населення. Майже 80 % загального числа померлих в Україні у віці
старщому 60 років, припадає на хвроби системи кровообігу, новоутворення, хвороби
органів дихання. Така ситуація впливає і на рівень середньої тривалості життя (за
2
даними 2013 р. – чоловіки – 66,3 років, жінки – 76,2 років), що значно нижчий
порівняно з іншими європейськими країнами.
Найкращі світові практики, які базуються на новітніх фактичних даних щодо
соціальних детермінант і економічних аспектах громадського здоров’я і
профілактики, свідчать, що НІЗ можна попередити шляхом впровадження належного
підходу до охорони громадського здоров’я. Це передбачає визнання неперервності
здоров’я населення, профілактику захворювань та санітарно-епідеміологічний нагляд,
а також реалізацію орієнтованих на потреби різних груп економічно ефективних
заходів у масштабах населення в цілому та щодо кожної особи зокрема.
2.
Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту акта є затвердження Національного плану заходів з
імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ
Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і
благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року.
Проект акта підготовлено з метою розв’язання проблематики у сфері
неінфекційних захворювань шляхом міжсекторального підходу з реалізації
Національного плану заходів, які спрямовані на формування та розвиток системи
громадського здоров'я, забезпечення пріоритетності профілактичного спрямування
діяльності сфери охорони здоров'я, створення реальних передумов для покращення
медико-демографічної ситуації в країні.
3.
Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:
Конституція України;
Закони України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і
продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про затвердження Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року», Рамкова
конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну, ратифікована Законом України від
15.03.2006 № 3534-IV;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки» від 8.01.2009 № 41;
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми «Здоров'я-2020: український вимір» від 31.10.2011 №
1164-р; «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» від 31.08. 2011 № 828-р;
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006–2016 роки» від 22.04.2006
№ 229-р. та інші.
Реалізація Національного плану дій, що затверджується розпорядженням
Кабінету Міністрів України, передбачає внесення змін до законодавства та
розроблення нових законодавчих та нормативно-правових актів.
3
4.
Фінансово-економічне обґрунтування
Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші
джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів Національного
плану дій рекомендується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та
фінансової допомоги.
Фінансування Національного плану дій здійснюється в межах видатків,
передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання, у
бюджетах областей, міста Києва, інших джерел.
5.
Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з:
Міністерством фінансів України;
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
Міністерством юстиції України;
Міністерством освіти і науки України;
Міністерством молоді та спорту України;
Міністерством аграрної політики та продовольства України;
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України;
Міністерством внутрішніх справ України;
Державною фіскальною службою;
Державною службою статистики України;
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України;
Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ»;
Національною академією наук;
Національною академією медичних наук.
6.
Регіональний аспект
Проект акта потребує погодження з регіональними органами виконавчої влади.
61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилась.
7.
Запобігання корупції
Проект акта не містить правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської
антикорупційної експертизи.
8.
Громадське обговорення
Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua
в розділі «Громадське обговорення».
4
9.
Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження
з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта не є регуляторним актом, оскільки не містить положень, які носять
регуляторний характер.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акта не впливає на ринок праці та зайнятість населення.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта та реалізація Національного плану заходів сприятиме:
- стимулюванню та підтримки міжсекторального процесу розвитку політики у
сфері громадського здоров’я;
- посилення політики та лідерських якостей для зростання ефективності
управління охороною здоров’я, що підтримуватиме зміцнення здоров’я, профілактику
та лікування НІЗ;
- впровадженню стратегії для посилення заходів санітарно-просвітницької
роботи в початкових та середніх навчальних закладах;
- збільшення обізнаності населення щодо факторів ризику НІЗ, шляхів його
зменшення та заохочення здорової поведінки щодо основних НІЗ;
- на 25% зменшити передчасну смертність від серцеве-судинних захворювань,
раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань;
- щонайменше на 10% зменшити зловживання алкоголем;
- на 10% зменшити поширеність неналежної фізичної активності;
- скоротити на 30% середнє споживання солі населенням;
- знизити на 18,5% поширеність споживання тютюнових виробів населенням у віці
понад 15 років;
- зупинити зростання захворюваності на ожиріння та діабет.
Міністр охорони здоров’я України
«_____» ___________ 2015 р.
Олександр КВІТАШВІЛІ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа