close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Лекція № 4
Тема. Загальні основи навчання фізичних вправ.
Мета: засвоїти загальні основи навчання фізичних вправ у процесі виховання
молодших школярів.
План
1. Формування рухових умінь і навичок - основний зміст освітніх завдань
фізичного виховання.
2. Структура процесу навчання у фізичному вихованні.
3. Перший етап - розучування рухової дії.
4. Другий етап - засвоєння рухової дії.
5. Третій етап - закріплення і удосконалення рухової дії.
6. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть риси рухових умінь та навичок.
2. Яка структура процесу навчання рухових дій?
3. Охарактеризуйте етапи навчання рухових дій
4. Назвіть причини помилок при виконанні фізичних вправ та шляхи їх
усунення.
1. Виклад питання: формування рухових умінь і навичок - основний зміст
освітніх завдань фізичного виховання.
У процесі фізичного виховання школярів вирішують три основні завдання оздоровчі, освітні і виховні.
Найважливіше освітнє завдання - формування в учнів рухових умінь і
навичок ходьби, бігу, стрибків, метань, володіння м’ячем, гімнастичних вправ,
плавання...
Процес формування рухових умінь і навичок відбувається таким чином:
Пояснення з точки зору фізіології:
1
етап – іррадіація ;
2
етап –концентрація ;
3
етап –стабілізація ;
Рухове вміння виконувати вправу – це свідоме управління рухами, зайві рухи,
нестабільне виконання.
Рухова навичка- автоматичне управління, економні рухи, стабільне виконання.
2. Виклад питання: структура процесу навчання у фізичному вихованні.
Структура процесу навчання фізичної вправи у фізичному вихованні
молодших школярів:
• перший етап - розучування рухової дії;
• другий етап - засвоєння рухової дії;
• третій етап - закріплення і удосконалення рухової дії.
Навчання будь-яких фізичних вправ обумовлюється закономірностями
формування рухових навичок. Цей процес відбувається протягом певного періоду
часу.
2
Алгоритм засвоєння вправи:
Знання про вправу
Пошукове мислення
Багаторазове виконання вправ
3.Виклад питання: перший етап - розучування рухової дії.
На практиці виділяють три етапи навчання фізичної вправи.
• Перший етап - розучування рухової дії.
Завдання цього етапу - створити загальне (цілісне) уявлення про вправу і
сформувати уміння виконувати в загальних рисах.
Спочатку застосовують словесні і наочні методи навчання.
Слід звернути увагу на принцип свідомості і активності - потрібно мотивувати
значення вправи для школяра і зацікавити до її вивчення.
Після пояснення і показу вправи приступають до практичного її виконання
(практичні методи навчання).
Під час вивчення вправи вчитель повинен пам’ятати про всі принципи
навчання.
4. Виклад питання: другий етап - засвоєння рухової дії.
• Другий етап - засвоєння рухової дії.
Завдання цього етапу - поглиблене вивчення і засвоєння техніки
виконання вправи, формування вміння виконувати вправу.
Застосовують практичні методи навчання у поєднанні із словесними і
наочними.
На цьому етапі учні багаторазово виконують фізичну вправу, вчитель при
цьому звертає увагу на помилки і усуває їх.
3
5. Виклад питання: третій етап - закріплення і удосконалення рухової дії.
• Третій етап - закріплення і удосконалення рухової дії.
Завдання етапу - завершення вивчення, тобто закріплення і удосконалення
техніки виконання вправи та формування навички (автоматизованого виконання
фізичної вправи).
Вправу застосовують у різних ситуаціях. Вчитель початкових класів
використовує ігровий і змагальний методи навчання.
6. Виклад питання: індивідуальний і диференційований підхід до учнів.
Диференційований та індивідуальний підхід передбачає навчання з
урахуванням
особливостей
віку,
підготовленості,
а
також
індивідуальних/відмінностей у фізичному і психічному розвитку школярів.
Особливо важливо визначити посильність запропонованих учням завдань.
Можливості
школярів
визначаються
шляхом
перевірки
фізичної
підготовленості, лікарських обстежень і педагогічних спостережень. Аналізуючи
результати перевірки, вчитель конкретизує програмний матеріал, доповнює його і
визначає міру доступності, продумує шляхи вирішення поставлених завдань.
На уроках фізичної культури вчитель пропонує різні завдання, враховуючи
стать, фізичні можливості та підготовленість школярів. Сильніша група учнів
виконує більшу кількість вправ, з більшою інтенсивністю, слабша група - меншу
кількість, тобто вчитель диференціює завдання для кожної групи учнів.
Індивідуальні морфологічні, функціональні можливості, здоров’я, фізичні і
психічні якості школярів різні. Є індивідуальні відмінності і щодо швидкості
опанування рухів, реакції організму на фізичне навантаження. З огляду на це
потрібно суворо індивідуалізувати процес фізичного виховання молодших
школярів.
Рухове уміння виконувати окрему рухову дію - це здатність учня
виконувати вправу, концентруючи увагу на кожному русі, що входить до її
складу.
4
Уміння виконати нову рухову дію виникає на основі необхідного мінімуму
знань, попереднього рухового досвіду і загальної фізичної підготовленості
завдяки спробам свідомо побудувати певну систему рухів .
Рухове уміння
Необхідний
мінімум
знань
Попередній
руховий
досвід
Рівень
фізичної
підготовки
Пошук адекватного способу
виконання рухової дії
Рухова навичка — це такий ступінь володіння технікою дії, при якому керування
рухами
відбувається
автоматично;
вирізняється
високою
стабільністю
надійністю, плавністю .
Рухова навичка
Автоматизован
Економне
Стабільне
Плавне
е управління
виконання
виконання
виконання
5
і
Рухове уміння вищого порядку - це уміння застосовувати набуті рухові дії в
реальних умовах життя або спортивній діяльності .
Уміння вищого порядку в навичку не переходить, бо воно проявляється
завжди в ситуативних умовах і залежить від дій партнерів, суперників, зовнішніх
умов тощо.
Суттєве значення у формуванні рухової дії має взаємодія, «перенос»
навичок, які були сформовані раніше або формуються паралельно. Наприклад,
сформована навичка у метанні малого м’яча значно полегшує навчання метанню
гранати («позитивний перенос»).
Перенос навички може мати і негативний характер («негативний перенос»).
Наприклад, сформована навичка «підйому завісом» на турніку може стати
суттєвою перепоною для оволодіння «підйомом однією».
«Позитивний перенос» навичок - це така взаємодія навичок, за якої
раніше сформована навичка полегшує формування наступної навички.
«Негативний перенос» навичок - це така взаємодія навичок, за якої раніше
сформована навичка ускладнює вивчення наступної навички. Характерні риси
рухових умінь і навичок.
№
з/г
Характерні риси рухових умінь і навичок
Рухове уміння
Рухова навичка
Рухове уміння
вищого порядку
1.
Формується на основі
Основою для
необхідного мінімуму
формування навички є руховій діяльності.
знань про техніку
рухове уміння.
Підвищена роль пускової
виконання рухової дії,
Керування рухами
функції свідомості.
попереднього рухового
відбувається
Варіативність і творчість
досвіду, фізичної та
автоматично
діяльності.
психічної готовності.
(автоматизація рухів).
Усі рухи детально
Вправа виконується
контролюються
плавно.
свідомістю.
6
Проявляється в цілісній
2.
Рухова дія виконується
Свідомість виконує
Прийняття рішень
повільно; йде пошук
пошукову,
застосувати певну рухову
адекватного способу
контролюючу і
навичку в такому варіанті,
виконання рухової дії в
регулюючу функції.
який призведе до
цілому, тому
найбільшого ефекту.
спостерігаються
Індивідуалізація
вимушені затримки між
діяльності.
окремими операціями.
3. Перші спроби виконуються Стереотипізація рухів Рухи знаходяться під
з підвищеним напруженням деякими зовнішніми
контролем і під даються
і зайвими рухами, скуто і
параметрами і
корекції при незвичних
сповільнено.
якісними ознаками.
умовах виконання
Вправа виконується
рухової дії. Здатність до
економно, без зайвих
перебудови діяльності в
рухів.
її ході (задум один реалізація інша).
4. Несприятливі фактори
негативно впливають на
Досконале володіння
Стійкість навички до
руховою дією
несприятливого
виконання рухової дії, тому визначається певною
внутрішнього і
її виконання є
варіативністю.
зовнішнього середовища
нестабільним.
Стабільність навички
(втома, емоційний стан,
забезпечується
погодні умови, якість
пристосуванням
спортивних споруд,
рухової дії до умов, у
обладнання тощо).
яких вона
виконується.
7
2. Виклад питання: особливості навчання у фізичному вихованні.
Навчання у фізичному вихованні визначається як організований процес
передачі й засвоєння системи спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на
фізичне і психологічне удосконалення людини. Його результатом є загальна
фізкультурна освіта.
Передумовою засвоєння кожної вправи є знання учня про вправу, його
руховий досвід та фізична і психічна готовність до навчальної діяльності. На цій
базі можна оволодівати технікою будь-яких рухових дій. Навчаючи учнів, учитель
постійно повинен пам’ятати, що кінцевою метою навчання є уміння застосовувати
засвоєні фізичні вправи у повсякденному житті.
Структура процесу навчання рухових дій:
№
Етап
Мета
1.
з/ Розучування
навчання Формування
п
рухової дії
уміння
Завдання
1. Створити
цілісне
Методика навчання
1.
Донести до свідомості учнів
попереднє уявлення про
мету і завдання дії.
вправу.
2.
2. Визначити
руховий
досвід учнів.
3. ДОМОГТИСЯ
дотриманням вимог до
демонстрації вправ.
виконання 3. Застосовувати опис, пояснення,
вправи загалом.
4.
Показ рухової дії вчителем з
супроводжувальне пояснення.
Усунути зайві рухи, які 4. Визначити й усунути причини,
грубо спотворюють
що викликають появу помилок.
техніку.
5.
Мотивування
учнів
до
виконання рухової дії.
6.
Рухову дію виконувати в цілому
і по частинах
8
2. Засвоєння
рухової дії
Деталізоване, 1. Поглибити
розуміння 1. Використовувати
відносно
учнями
досконале
виконання рухової дії.
засвоєння
2.
рухової дії
щодо
закономірностей опосередкованої демонстрації.
Уточнити
Домогтися
жорсткий
інтервал відпочинку за повторного
виконання
вправ,
ігровий
4.
4. Створити
На основі методу цілісного
передумови розучування виділяти окремі рухи
варіативного
виконання для їх удосконалення і своєчасного
вправ.
поєднання в цілісній руховій дії.
Забезпечити 1. Навчити
1. Концентрувати
використовувати
застосування навичку
з
набутої
руховими діями.
навички
2.
увагу учнів на
набуту результативності діяльності.
іншими 2. Використовувати різноманітні
прийоми, що сприяють
Забезпечити
удосконаленню виконання рухової
варіативність
дії.
застосування навички в 3. Навчити учнів долати
різних умовах.
3.
і
виконання змагальний методи.
вправ.
практичне
помилок
учнів 3. Використовувати
правильного
рухової дії
наявності
індивідуальних в інший бік.
посилити самоконтроль.
3. Закріплення
2. За
техніку використовувати прийом навчання
можливостей
3.
прийоми
негативний перенос навички.
Завершити
4.
індивідуалізацію
виконання
ігровий і змагальний методи.
засвоєної
вправи.
9
Широко використовувати
Класифікація рухових помилок (за В. В. Беліновичем (1966)):
№
з/п
Парне
Приклади фізичних вправ
групування
полярних в 1. Згинання ніг у колінних суглобах при нахилі вперед.
1. Помилки
помилок
конкретних
2.
рухових діях
розвиваючих вправ.
2. Помилки окремі
і комплексні
1.
Неправильна
постава
при
виконанні
загально-
Окрема помилка - крок назад після приземлення при
стрибках у довжину з розбігу, зігнувши ноги.
2.
Комплексні помилки - у стрибках в довжину з розбігу,
зігнувши ноги - неправильне відштовхування; пасивні рухи
руками і ногами в польоті і т. ін.
3. Помилки
1.
Автоматизовані помилки з’являються в результаті бага-
неавтоматизовані торазового повторення неправильних рухів.
і автоматизовані
2. Неавтоматизовані
помилки найчастіше з’являються на
початковому етапі розучування рухової дії. За правильної
методики навчання вони зникають самі собою.
4. Помилки суттєві 1. Падіння
після
приземлення
в
опорних
стрибках
(грубі) і незначні вважається грубою помилкою.
(дрібні)
2. Трохи
зігнуті руки; не відтягнуті носки тощо - дрібні.
5. Помилки типові
1.
Деякі помилки, що трапляються найчастіше, є типовими.
і нетипові
2.
Нетипові помилки з’являються рідко і легко піддаються
виправленню.
10
Причини помилок при виконанні фізичних вправ та шляхи їх усунення:
№
Причини помилок
Шляхи усунення помилок
1.
Недостатня
зп
фізична
Встановити, яка з фізичних якостей в даного учня
недостатньо розвинута і, залежно від цього,
визначити йому додаткові завдання, які б
передбачали підготовчі вправи (вибірково спрямовані
на розвиток необхідних якостей).
підготовленість
2.
3.
4.
Боязнь
6.
7.
8.
надійне
страхування,
психологічну
Недостатнє розуміння Усвідомленню помилки, її характеру сприяють
повторне пояснення і показ вправи, консультації з
рухового завдання
товаришами по навчанню.
Недостатній
самоконтроль рухів
5.
Забезпечити
підготовку.
Мобілізація уваги учня,
термінової інформації.
використання
методів
Дефекти у виконанні рухової дії можуть з’являтися на
будь-якій фазі. Вони, як правило, взаємопов’язані й у
Дефекти у виконанні
більшості випадків обумовлюють один одного. Для їх
попередніх частин усунення необхідно визначити спочатку головний,
або початковий, який викликає всі наступні. Для
рухової дії
усунення дефектів рухову дію розділяють на окремі
фази і відпрацьовують їх.
Втома
Збільшити час для відпочинку.
Негативний перенос Запобігання цьому явищу має здійснюватись на
основі раціональної послідовності навчання.
навичок
Несприятливі умови Забезпечити
заняття
обладнанням тощо.
виконання рухових дій
11
якісним
інвентарем,
Список рекомендованих джерел:
Основна:
1. Лях В. И. Скоростные способности: основы тренировки и методики развития //
Физическая культура в школе. /В.И.Лях. - 1997. - № 3. - С. 2-8.
2.
Определение
физической
подготовленности
школьников
/Под
ред.
Б.В.Сермеева. - М.: Педагогика, 1973. - 104 с.
3. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсменів. /В.М.Платонов, М.М.Булатова.
- К.: Олімпійська література, 1995. - 319 с.
4. Сермеев Б. В. Спортсменам о воспитании гибкости. /Б.В.Сермеев. - М.: ФиС,
1970. - 61 с.
Додаткова:
1. Харре Д. Учение о тренировке / Пер. с нем. /Д.Харре. - М.: ФиС, 1971. - 328 с.
2. Юшкевич Т. П. Применение технических средств в обучении и тренировке
спортсменов: Метод, пособие. /Т.П.Юшкевич, В.Е.Власнюк, В.А.Булатов. Минск: Полымя, 1987. - 240 с.
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа