close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
Вищий комунальний навчальний заклад
«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»
Циклова комісія викладачів діловодства та інформаційної діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор (заступник директора)
з навчальної роботи
___________________О.О. Юринець
“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Документознавство»
напрям підготовки: 0201 «Культура»
спеціальність: 5.02010501 «Діловодство»
спеціалізація: референт, секретар адміністративний
відділення: мистецько-технологічне
Володимир-Волинський – 2014рік
Робоча програма «Документознавства» для студентів за напрямом підготовки
0201 «Культура», спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» „___” ________, 2014
року- 17 с.
Розробники: Подворнюк Ольга Олександрівна, викладач «Документознавства».
Робоча програма затверджена на засіданні циклової предметної комісії викладачів діловодства
та інформаційної діяльності
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) _____________________
Н.І. Просова
(підпис)
“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки
(спеціальністю) 0201 «Культура» 5.02010501 «Діловодство»
Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року
Голова
_______________ О.О. Юринець
(підпис)
__________, 20__ рік
 __________, 20__ рік
2
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
6
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Нормативна
(шифр і назва)
Напрям підготовки
0201 Культура
Рік підготовки:
4
Змістових модулів – 6
(назва)
денна форма навчання
Галузь знань
_______________
Модулів – 3
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________
Характеристика
навчальної дисципліни
Спеціальність:
5.02010501
«Діловодство»
Семестр
4,5,6
Загальна кількість
годин - 216
Лекції
58 год.
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 100
самостійної роботи
студента - 116
Освітньокваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст
Примітка.
Співвідношення кількості годин
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання -
аудиторних
3
Практичні, семінарські
32 год.
10 год.
Лабораторні
Самостійна робота
63 год.
Індивідуальні завдання:
53 год.
Вид контролю: екзамен
занять
до
самостійної
і
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни - надати цілісне уявлення про
документознавство як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну роль,
ознаки і властивості документа як системного об'єкта.
Завдання курсу:
 надати знання, необхідні для теоретичного уявлення про
документознавство як наукову дисципліну;
 висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів різних
типів і видів;
 засвоїти базові методи та правила створення основних документів;
 розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості
документа як системного об’єкту документознавства;
 розглянути основні типи і види документів, їх характерні ознаки,
структуру;
 визначити прикладне значення документознавства, окреслити сфери
застосування основних властивостей документу та його значення у
подальшому розвитку системи комунікацій;
 навчитись оцінювати інформаційні характеристики документів,
аналізувати різні види документів і застосовувати на практиці
класифікаційні системи документів, уміти розпізнавати документальні
системи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 сутність поняття «документ», властивості, ознаки, функції документа;
 методи, способи і засоби документування;
 основні ознаки класифікації документів та види документів за цими
ознаками;
 шлях створення книги від рукопису до друкованого видання,
структуру, внутрішні ознаки та зовнішні елементи книги;
 загальну характеристику видань в залежності від цільового
призначення;
 специфіку та характер інформації нетекстових видань;
 загальну класифікацію, роль і значення періодичних видань та видань,
що продовжуються;
 загальну характеристику нетрадиційних документів та перспективи
використання документів на сучасних носіях в документнокомунікативній сфері.
вміти:
 пояснювати, узагальнювати знання про документ, характеризувати
ознаки, властивості, функції документів;
 робити порівняльний аналіз за знаковою природою інформації,
системою запису інформації, матеріальною складовою документа;
4
 класифікувати документи за сукупністю ознак;
 аналізувати структуру книги;
 загальну характеристику видань в залежності від цільового
призначення;
 визначити та характеризувати види документів за цільовим
призначенням;
 визначити види та підвиди нетекстових видань за рядом ознак;
 підбирати комплект газет та журналів, орієнтуватися в світі преси;
 використовувати документи на новітніх носіях інформації.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства
Тема 1. Вступ.
Основні етапи розвитку документознавства. Документознавство як
навчальна дисципліна. Предмет, завдання і структура курсу, його місце у
підготовці фахівців. Нормативні документи і основна література.
Виникнення і розвиток традиційного документознавства. Становлення
документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про
документ. Основні віхи становлення науки про документ.
Тема 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ.
Пошук назв науки про документ. Визначення поняття “документознавство”.
Сучасні концепції науки про документ. Концепція Ю.М. Столярова, Н.Б.
Зінов’євої , А. М. Сокової, Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешова, М.С. Слободяника,
Г.М. Швецової-Водки
Тема 3. Системи документування та їх еволюція.
Основні поняття. Кодування інформації. Основні риси, притаманні системі
кодування інформації. Знакові методи фіксації інформації.Основні форми
документування. Предметне документування. Зображувальне документування.
Складові процесу документування. Розвиток способів документування. Розвиток
засобів документування. Розвиток засобів зображувального писемного
документування
Тема 4. Розвиток носіїв інформації.
Застосування глиняних табличок. Документи з папірусу. Використання остраки.
Використання воскових дощечок. Шкіра як матеріал для письма. Винайдення
паперу. Сучасні носії інформації. Модуль 2.Основи теорії документа.
Змістовий модуль 2. Основи теорії документа
Тема 5. Методологічні основи знань про документ.
Об’єкт і предмет загального документознавства. Завдання та особливості
загального документознавства. Взаємозв’язки документознавства зі спорідненими
науковими
дисциплінами:
документографознавством,
джерелознавством.
Взаємозв’язки документознавства з допоміжними історичними дисциплінами:
архівознавством, кодикологією, дипломатикою, палеографією, пам’яткознавством
тощо.
5
Методи і принципи документознавчих досліджень. Основні принципи
методології дослідження документознавства.
Тема 6. Визначення терміна “документ”.
Властивості, функції й ознаки документа. Походження терміна “документ”.
Сфера використання терміна. Офіційні визначення поняття “документ”.
Визначення поняття “документ” в стандартах та законодавчих актах.
Тема 7. Властивості, функції й ознаки документа.
Системний підхід до вивчення документа. Значимі властивості документа.
Основні ознаки документа. Загальні та спеціальні функції документа.
Тема 8. Інформаційні та матеріальні рівні документа Матеріальний
рівень документа. Інформаційний рівень документа. Видова класифікація
інформації. Поняття інформаційної складової документа.
Тема 9. Комунікаційні можливості документа
Документ як джерело інформації. Інформаційні ресурси як сукупність
документів в інформаційних системах. Документно-комунікаційна система.
Документні потоки та масиви. Документ як артефакт. Артефактна цінність
документа. Міжнародне і державне регулювання питань щодо збереження
артефактних документів.
Модуль 3. Організація створення документа
Тема 10. Види структур і реквізити документа.
Характеристика видів документів відповідно до структури. Зовнішня та
внутрішня структура документа. Реквізити документа. Класифікація реквізитів.
Склад реквізитів в різних видах документів.
Тема 11. Розвиток класифікації документів.
З історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи
класифікації документів. Ознаки класифікації.
Тема 12. Комплексна схема класифікації документів.
Класифікація документів за інформаційною складовою, класифікація
документів за матеріальною складовою, класифікація документів за обставинами
існування в зовнішньому середовищі.
Поняття “типологія”, “типізація”, “класифікація”, “класифікування”, “тип”,
“клас”. Принципи типології документів. Поняття “типологічна класифікація”.
Тема 13. Особливості машиночитаних документів.
Визначення електронного документа, його специфічні характеристики.
Перфоровані носії інформації. Магнітні носії інформації. Оптичні документи.
Голографічні документи. Флеш-накопичувачі пам’яті. Передумови виникнення
електронних видань. Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних
видань.
Змістовий модуль 4. Документація офіційного походження.
Тема 14. Системи документації офіційного походження, їх характеристика
Загальні поняття. Типи інформації. Класифікації систем документації
офіційного походження. Рівні документації в установі. Система управлінської
документації, її структура і принципи класифікації.
6
Види ділових документів за класифікаційними ознаками документа:
матеріальною конструкцією, способом документування, цільовим призначенням,
структурою та ін.
Особисті ознаки класифікації ділових документів: за спеціалізацією
/загальні, спеціалізовані/; за призначенням / організаційні, розпорядчі,
інформаційні, колегіальних органів/; за походженням / внутрішні і зовнішні /; за
напрямком / вхідні і вихідні/; за формою /стандартні й індивідуальні/; за
секретністю /службового користування, секретні/; за терміном зберігання
/постійного, тривалого і тимчасового зберігання/.
Характеристика основних видів корпоративної (службової) документації.
Тема 15. Види документації установи.
Економічна та наукова системи документації. Поділ видів документації
установи. Співвідношення понять “управлінська інформація” та “управлінська
документація”. Бізнес-план. Контракт.
Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його
особливості. Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості. Автореферат
дисертації: визначення, характерні ознаки. Переклади іноземної та вітчизняної
наукової документації. Препринт як вид неопублікованого документа.
Нормативний документ: поняття стандартизації. Стандарт як основний вид
нормативного документа. Технічні умови як невід’ємна частина документації на
продукцію. Патентний документ: історія, визначення, юридичний статус.
Тема 16. Економічна та наукова система документації.
Бізнес-план. Контракт. Комерційні документи. Дисертація. Депонований
рукопис. Оглядово-аналітичні документи.
Змістовий модуль 5. Видання як вид документа.
Тема 18. Загальні ознаки видань.
Визначення поняття «видання». Визначення поняття “електронне видання”.
Особливості електронних видань. Основні ознаки видань. Структура та
допоміжний апарат видань.
Тема 19. Класифікаційна схема видань.
Класифікаційна характеристика видань. Класифікація видань за цільовим
призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, знаковою
природою, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту,
періодичністю, структурою, інформаційними ознаками, видами періодичних і
продовжуваних видань. Типологічна класифікація видань.
Тема 20. Типологічні ознаки електронних видань.
Особливості електронних ресурсів. Класифікація електронних видань,
характеристика електронних видань, характеристика видань за типом носія або
характером доступу, за характером взаємодії з користувачем, за видами
розповсюдження, статусом та наявністю друкованого еквіваленту. Міжнародна
практика підготовки електронних видань. Інтегровані електронні видання. Проект
"Відкритий журнал". Поняття "електронна публікація", її характеристика і
складові. Формування колекції електронних журналів: оригінальні і паралельні
журнали. Вплив міжнародного досвіду на розвиток електронних видань в Україні.
7
Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних видань. Бази даних як
специфічний вид електронних документів. Проблеми законодавчого забезпечення
розвитку системи електронних видань.
Тема 21. Книга як вид документа.
Документознавчий підхід до визначення поняття “книга”.
Еволюція поняття "книга" в різні періоди розвитку цивілізації.
Соціально-історичні передумови виникнення і розвитку книги. Періодизація
розвитку книги, еволюція її змісту і форми.
Книга як єдність соціальної інформації та матеріального носія. Книга як
функціональна система. Співвідношення понять “документ” і “книга”.
Типологізація та класифікація книг як документа і видання. Співвідношення
книги з іншими видами документів.
Структура сучасної книги. Внутрішні і зовнішні елементи книги.
Книжковий блок. Палітурка. Форзац. Суперобкладинка. Футляр. Манжетка. Види
і функції тексту. Ілюстрації, їх різновиди. Декоративні прикраси книги.
Титульний лист, його різновиди. Елементи титульного листа. Шмуцтитул.
Авантитул.
Особливості оформлення художніх і технічних елементів книги. Одиниці
виміру книжкового блоку.
Внутрішня конструкція книги. Вступна частина. Основний текст. Заключна
частина. Додатки. Науково-довідковий апарат книги.
Реквізити книги.
Перспективи розвитку книги. Книга як вид медіа.
Тема 22. Періодичні та продовжувані видання.
Періодичне видання: визначення поняття, характерні риси. Об’єктивний
характер появи журналу як каналу документальних комунікацій. Розвиток
журналу як оперативного засобу комунікацій. Журнал як “архів науки”. Роль
журналу в сучасній системі документальних комунікацій. Інформаційний аналіз
журналу.
Загальні та специфічні ознаки класифікації продовжуваних видань.
Характеристика основних видів періодичних і продовжуваних видань. Журнал як
вид періодичного видання: визначення поняття, відмінні риси. Класифікація
журналів за змістом, цільовим призначенням, читацькою адресою, періодичністю,
форматом та іншими ознаками. Типи журналів: громадсько-політичний,
науковий, науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературнохудожній, реферативний тощо. Структура і реквізити журналу.
Продовжуване видання: визначення поняття, характерні риси. Виникнення і
розвиток продовжуваних видань як каналу комунікацій. Інформаційний аналіз
продовжуваних видань. Характеристика основних видів продовжуваних видань
Змістовий модуль 6. Ідеографічні та іконічні документи
Тема 23. Картографічні документи.
Картографічний документ: історія розвитку. Характеристика та
класифікація картографічних документів. Карта як один із видів картографічних
документів. Властивості та принципи класифікації карт.
8
Тема 24. Музичні документи.
Основні визначення та класифікація музичних документів. Розвиток
музичного друку. Реквізити сучасного музичного документа.
Тема 25. Ізографічні документи.
Ізографічне видання: основні поняття. Види видань за класифікаційними
ознаками. Листівка як вид ізографічного документа.
Тема 26. Аудіовізуальні документи.
Класифікація аудіовізуальних документів. Історія виникнення та розвиток
аудіовізуальних документів. Кінодокумент: визначення поняття, відмінні риси.
Кінофільм. Структура і реквізити кінофільмів. Діафільм: поняття, характерні
риси, різновиди діафільмів. Структура і реквізити діафільмів. Відеофільм:
поняття, різновиди. Діапозитив як різновид фотодокумента: поняття, відмінні
риси, різновиди. Структура і реквізити діапозитива /слайда/. Комплект
діапозитивів. Фонодокумент: поняття, співвідношення з поняттям "аудіальний
документ". Різновиди фонодокументів.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п с інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства
Тема 1.Основні
4
2 - - 2
- - етапи розвитку
документознавства
Тема 2. Сучасні
9
2 2 - 2
3
- - погляди на
структуру науки
про документ
Тема 3. Системи
11 4 2 - 2
3
- - документування та
їх еволюція
Тема 4. Розвиток
9
2 - 2 2
3
- - носіїв інформації
Разом за
33 10 4 2 8
9
- - змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. Основи теорії документа
Тема 5.
9
2 2 - 2
3
- - Методологічні
основи знань про
9
документ
Тема 6.Визначення
терміна
«документ»
Тема 7.
Властивості,
функції й ознаки
документа
Тема 8.
Інформаційні та
матеріальні
складові
документа
Тема 9.
Комунікаційні
можливості
документа
Разом за
змістовим
модулем 2
Усього годин
9
2
-
2
2
3
-
- -
-
-
-
6
2
2
-
2
-
-
- -
-
-
-
6
2
2
-
2
-
-
- -
-
-
-
9
2
2
-
2
3
-
- -
-
-
-
39
10 8
2
10
9
-
- -
-
-
-
20 12 4 18 18 - - Модуль 2
Змістовий модуль 3. Організація створення документа
Тема 10. Види
9
2 - - 3
4
- - структур і
реквізити
документа
Тема 11. Розвиток 5
2 2 - 1
- - класифікації
документів
Тема 12.
13
4 - 2 3
4
- - Комплексна схема
класифікації
документів
Тема 13.
9
2 2 - 2
3
- - Особливості
машиночитаних
документів
Разом за
36
10 4 2 9
11 - - змістовим
модулем 3
Змістовий модуль 4. Документація офіційного походження
-
72
10
-
-
-
-
-
Тема 14. Системи
документації
офіційного
походження
Тема 15. Види
документації
установи
Тема 16.
Економічна та
наукова система
документації
Тема 17.
Нормативні та
патентні
документи
Разом за
змістовим
модулем 4
Усього годин
6
2
2
-
2
-
-
- -
-
-
-
9
2
2
-
2
3
-
- -
-
-
-
9
2
2
-
2
3
-
- -
-
-
-
9
2
-
2
2
3
-
- -
-
-
-
33
8
6
2
8
9
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
18 10 4 17 20 - - Модуль 3.
Змістовий модуль 5. Видання як вид документа
Тема 18. Загальні
4
2 - - 2
- - ознаки видань
Тема 19.
11
4 2 - 2
3
- - Класифікаційна
схема видань
Тема 20.
7
2 - - 2
3
- - Типологічні
ознаки
електронних
видань
Тема 21. Книга як 9
2 - 2 2
3
- - вид документа
Тема 22.
10
2 2 - 2
4
- - Періодичні та
продовжувані
видання
Разом за
41
12 4 2 10 13 - - змістовим
модулем 5
Змістовий модуль 6. Ідеографічні та іконічні документи
11
Тема 23.
Картографічні
документи
Тема 24. Музичні
документи
Тема 25.
Ізографічні
документи
Тема 26.
Аудіовізуальні
документи
Разом за
змістовим
модулем 6
Усього годин
Всього годин
№
з/п
1
2
3
4
5
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
2
2
-
2
4
-
- -
-
-
-
8
2
-
-
2
4
-
- -
-
-
-
10
2
2
-
2
4
-
- -
-
-
-
6
2
2
-
2
-
-
- -
-
-
-
34
8
6
-
8
12
-
- -
-
-
-
75
216
20 10 2 18
58 32 10 53
25
63
-
- - -
-
-
-
5. Теми семінарських занять
Назва теми
Розвиток носіїв інформації
Визначення терміна документ
Комплексна система класифікації документів
Нормативні та патентні документи
Книга як вид документа
6. Теми практичних занять
Назва теми
Сучасні погляди на структуру про документ
Системи документування та їх еволюція
Методологічні основи знань про документ
Властивості, функції й ознаки документа
Інформаційні та матеріальні складові документа
Комунікаційні можливості документа
Розвиток класифікації документа
Особливості машино читаних документів
Системи документації офіційного походження
Види документації установи
Економічна та наукова система документації
Класифікаційна схема видань
Періодичні та продовжувані видання
12
Кількість
годин
2
2
2
2
2
Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
15
16
Картографічні документи
Ізографічні документи
Аудіовізуальні документи
2
2
2
7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Назва теми
Сучасні погляди на структуру науки про документ
Системи документування та їх еволюція
Розвиток носіїв інформації
Методологічні основи знань про документ
Визначення терміна документ
Комунікаційні можливості документа
Види структур і реквізити документа
Комплексна система класифікації документів
Особливості машиночитаних документів
Види документації установи
Економічна та наукова система документації
Нормативні та патентні документи
Класифікаційна схема видань
Типологічні ознаки електронних видань
Книга як вид документа
Періодичні та продовжувані видання
Картографічні документи
Музичні документи
Ізографічні документи
Разом
Кількість
годин
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
63
8. Індивідуальні завдання (53 год)
Індивідуальна робота студентів передбачає опрацювання теми та підготовку
повідомлення, реферату за визначеними питаннями. Кожному студенту необхідно
виконати індивідуально-дослідне завдання – написати реферат, повідомлення,
творче завдання за індивідуально-обраною темою в обсязі 15-20 сторінок з
обов’язковим висвітленням власної позиції автора щодо проблеми. Структурними
компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища
та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. Якщо
студент обрав для виконання інші види робіт (повідомлення, вирішення творчого
завдання та ін.), основна вимога до їх виконання – самостійність, креативність,
13
логічність викладу матеріалу, вміння обґрунтувати власну позицію, можливість
практичного використання у подальшій професійній діяльності.
1. Генезис документної форми фіксації інформації.
2. Початкова диференціація знань про документ.
3. Види видань, що виділені за знаковою природою інформації.
4. Текстові і нетекстові видання.
5. Книга як єдність соціальної інформації та матеріального носія.
6. Електронна книга як вид документу.
7. Періодичне видання як вид документу.
8. Основні етапи розвитку періодичних видань.
9. Продовжуване видання як вид документу.
10.Основні види видань, що продовжуються.
11.Газета як; джерело оперативної інформації.
12.Журнал як вид періодичного видання.
13.Класифікація журналів.
14.Структура і реквізити журналу.
15.Основні види періодичних збірників.
16.Бюлетені і календарі як специфічні види видань.
17.Сері альні видання як вид документу.
18.Структура і реквізити журналів і видань, що продовжуються.
19.Патенти і документи як джерело інформації.
20.Нормативно-технічні документи як джерело інформації.
21.Класифікація спеціальних видань.
22.Нотне видання як вид ідеографічного документу, їх класифікація,
структура, реквізити.
23.Картографічне видання як вид ідеографічного документу, їх класифікація,
структура, реквізити.
24.Види ізографічних видань, їх структура і реквізити.
25.Звіт про науково-дослідну роботу як вид документу і джерело інформації:
його структура і реквізити.
26.Дисертація і автореферат як види документів і джерело інформації, їх
структура і реквізити.
27.Депоновані рукописи і переклади, їх структура і реквізити.
28.Препринт як вид документу і джерело інформації.
29.Класифікація ділових документів, їх структура і реквізити.
30.Основні види ділових документів.
31.Класифікація документів на непаперових носіях.
32.Мікроформи як вид машинопрочитуванного документу.
33.Роль Інтернет у забезпеченні доступності електронних видань.
34.Основні види і етапи розвитку аудіовізуальних документів.
9. Методи навчання
14
Традиційні:
 словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція);
 наочні (ілюстрація, демонстрація);
 практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи, реферати тощо).
Нетрадиційні (активні):

диспут;

дискусія;

мозкова атака;

аналіз конкретних ситуацій;

рольові та ділові ігри.
10. Методи контролю
1.
2.
3.
4.
Усне опитування.
Самостійна письмова робота
Тестування.
Контрольна робота.
11. Розподіл балів, які отримують студенти
У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного
опитування і поточного тестування (письмового), усної оцінки (відповіді на
практичних заняттях), оцінки за виконання завдань з самостійної та
індивідуальної роботи. Попередня підсумкова (семестрова) оцінка виставляється
за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях, в час виконання завдань
самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань відповідно до поданої
нижче шкали.
Розподіл балів, що присвоюються студентам за модулями
Модуль 2
5 семестр
Модуль 3
6 семестр
ЗМ 1
ЗМ 2
ЗМ 3
ЗМ 4
ЗМ 5
ЗМ 6
45
55
50
50
45
40
Індивідуальне
завдання - 15
Модуль 1
4 семестр
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1
0 1 2 3
Т
1
4
Т Т Т Т Т Т Т Т
1 1 1 1 1 2 2 2
5 6 7 8 9 0 1 2
Т
2
3
Т Т Т
2 2 2
4 5 6
0
5
1
0
1
0
5
1
0
2
5
1
0
1
0
1
0
5
5
2
5
5
1
0
1
0
2
5
2
5
1
0
0
1
0
5
1
0
2
0
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
15
1
0
1
5
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ECTS
А
В
С
D
Е
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
для заліку
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з
можливістю повторного
складання
F
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
13. Методичне забезпечення
Тексти лекцій курсу.
Інформаційний пакет для студентів.
Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять.
Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.
Інструктивно-методичні матеріали до виконання самостійної роботи
студентами.
Опорні конспекти для студентів.
14. Рекомендована література
ОСНОВНА
Беспянська Г.В. Справочинство: Навч. посіб. для дистанційного навчання /
Г.В Беспянська. – К.: Університет «Україна», 2006. – 486 с.
Бибик С.П., Сюта Г.М. ділові документи та правові папери / С.П. Бибик,
Г.М. Сюта. – Харків: Фоліо, 2008.- 493.
Комова М.В. Діловодство / М.В. Комова.- Львів: тріада плюс, 2006. – 217 с.
Комова М.В. Документознавча термінологія / М.В. Комова.- Львів: тріада
плюс, 2003. – 167 с.
Комова М.В. Документознавство / М.В. Комова.- Львів: тріада плюс, 2007. –
296 с.
Кулешов С.Г. документознавство: історія, теоретичні основи / С.Г.
Кулешов. – К.: ДАКККІМ, 2000. – с.16.
Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т.П. Сморжанюк,
Т.В. Шрам, Ф.Б. Рогальський; За ред.. Ф.Б. Рогальського. – К.: Вища шк..,
2007. – 254 с.
Палеха Ю.І, Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник / Ю.І.
Палеха, Н.О. Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. – 395с.
Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів
культури / Г.М. Швецова-Водка. - К.: Кн. палата України, 1998. - 80 c.
16
10.Швецова-Водка Г.М Документознавство: Навч. Посіб / Г.М. ШвецоваВодка. – К.: Знання, 2007. – 398 с.
11.Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Навч. Посібник / Г.М.
Швецова-Водка. - Рівне, 1995. – 256 с.
12.Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій /
Г.М. Швецова-Водка. - Рівне, 2001. - 438 с.
13.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / С.В. Шевчук.- К.:
Арій, 2007. – 576 с.
ДОДАТКОВА
14.Видиборець Ю. Матеріальна відповідальність / Ю. Видиборець // Довідник
секретаря-референта та офіс-менеджера. – 2010. - №1. – С. 36-45.
15.Нілова І. Вимоги до складання ділових документів / І. Нілова // Секретарреферент. – 2008. - №9. – С. 9-11.
16.Матвієнко С. Навчальний термінологічний словник з документознавства та
інформаційної діяльності: дидактичний аспект / С. Матвієнко // Вісник
книжкової палати. – 2011. - №6. – С.1-3.
17.Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць
/ С.Д.Бездрапко, С.Г. Кулешов та ін.; За ред. В.В. Бездрапко. – К.: Четверта
хвиля, 2009. – 184 с.
18.Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підручник / Н.М.
Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2009.- 187 с.
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа