close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Волинська обласна рада
Вищий комунальний навчальний заклад
„Володимир-Волинський педагогічний коледж
ім. А.Ю.Кримського”
Затверджую
заступник директора з
навчальної роботи
___________ «__» 2010р.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
(за кредитно-модульною системою організації
навчання)
спеціальність: 5.02010501«Діловодство»
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
2010
1
Розробник: Павлюк Л. В., викладач дисциплін: основи
менеджменту, архівознавство, професійна етика.
Затверджено засіданням ЦК викладачів діловодства та
інформаційної діяльності.
Протокол № ___від ______________ 2009 року
2
ЗМІСТ
Коротко анотація дисципліни……………………….
Графік вивчення навчальної дисципліни на
аудиторних заняттях з урахуванням самостійної та
індивідуальної роботи студентів…………………
Структура залікового кредиту до модуля І - ІІ
(І семестр)………………………………………………
Розподіл балів, що присвоюються студентам за
модулями………………………………………………
Теми семінарських занять…………………………..
Завдання до практичних робіт………………………
Завдання для самостійної роботи…………………..
Структура залікового кредиту до модуля ІІІ – ІV (ІІ
семестр)……………………………………………..
Розподіл балів, що присвоюються студентам за
модулями………………………………………………
Теми семінарських занять…………………………..
Завдання до практичних робіт………………………
Завдання для самостійної роботи…………………..
Індивідуальні завдання………………………………
Тематика індивідуальних завдань…………………
Оцінювання …………………………………………..
Критерії
оцінювання
навчальних
досягнень
студентів………………………………………………..
Література …………………………………………….
3
4
6
7
9
10
15
18
33
35
36
41
43
54
54
56
56
58
КОРОТКА АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
У. сучасному широкому розумінні менеджмент –
це одночасно система наукових знань, мистецтва та
досвіду, втілених у діяльності професійних керівників
по забезпеченню досягнення цілей організації
шляхом використання праці, інтелекту та мотивів
поведінки інших людей.
Спостерігаючи за діяльністю різних організацій
бачимо, що не існує однакових для всіх компаній
шляхів та засобів досягнення успіху. Управління
промисловим
підприємством
важко
порівняти,
наприклад, з управлінням медичним закладом. Завдання
менеджера торговельної фірми значно відрізняються від
завдань менеджера будівельної організації. Робота
директора підприємства і майстра - це зовсім не одне й те
ж саме. Проте, в діяльності менеджерів, незважаючи на
те, яку посаду вони обіймають, які функції виконують, у
якій сфері діють їхні організації, є дещо спільне. Це
спільне, що визначає закономірності управління, що
складає фундамент менеджменту як науки, і є
предметом цього курсу.
Конкретно
в
рамках
курсу
"Основи
менеджменту" вивчається зміст основних функцій
управління
{планування,
організації,
керування,
контролю) та механізми, засоби, інструменти реалізації
кожної функції.
Основними цілями вивчення курсу "Основи менеджменту"
є:
• усвідомлення сутності основних понять і категорій
науки управління;
• отримання фундаментальних знань про зміст та
процеси реалізації функції управління;
4
• розвиток та закріплення навичок використання
прийомів, способів та інструментів управління, що
виправдали себе на практиці;
• створення бази для вивчення управлінських дисциплін.
Досягненню цілей і вирішенню завдань курсу
підпорядкована логіка його викладання, яка реалізує
найпоширеніший у світовій практиці системний
підхід. Цей підхід передбачає послідовне вивчення
кожної з функцій управління за схемою: сутність,
основні елементи та етапи, інструменти реалізації.
Разом з тим, у процесі вивчення курсу "Основи
менеджменту" наголос робиться на самостійну роботу
студентів. Для того, щоб раціонально організувати цю
роботу, зорієнтувати студентів на ключові проблеми
курсу, сприяти кращому засвоєнню матеріалу, до планів
семінарських занять по кожній, темі включені навчальні
цілі, контрольні запитання, питання для обговорення,
завдання.
Після вивчення курсу студенти повинні отримати цілісне
уявлення про процес управління і його основні етапи, а
також володіти практичними засобами та прийомами
управління, які широко використовуються як
іноземними так і вітчизняними фірмами.
Вивчення курсу дає студентам:
• теоретичні знання про підходи в управлінні і
вміння їх використовувати в господарській діяльності
підприємства та галузі;
• практичні знання в області прийняття
управлінських рішень, направлених на досягнення
якісних і ефективних кінцевих результатів промислового
виробництва;
• навички самостійного і творчого відношення до
процесу управління виробничим колективом;
5
• навички організатора, керівника, необхідні для
роботи у виробничому колективі.
Навчальна дисципліна вивчається за кредитномодульною системою організації навчання, в ході якої
значна увага приділяється організації самостійної та
індивідуальної роботи студентів.
ГРАФІК ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З
УРАХУВАННЯМ САМОСТІЙНОЇ ТА
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
64
аудиторних
72
64
6
самостійних
ІІ
семестр
21 тиждень
самостійних
аудиторних
І
семестр
16 тижнів
39
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДО МОДУЛЯ
І – ІІ (І СЕМЕСТР)
Індивідуаль
ну роботу
Практичні
Семінари
Лекції
Тема
Самостійну
роботу
Кількість годин,
відведених на:
Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту.
Тема 1. Суть менеджменту та
управління
2
2
2
Тема 2. Наукові основи
2
2
2
управління
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту.
Тема 3. Підприємство як об’єкт 2
4
менеджменту.
Тема 4. Внутрішнє та зовнішнє 2
2
2
середовище організації.
Тема 5. Поняття про функції та 2
4
принципи менеджменту.
Тема 6. Методи менеджменту.
2
2
2
2
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та розробка
рішень.
Тема 7. Суть та види
2
6
2
управлінських рішень.
Тема 8. Основні методи та 2
4
моделі прийняття управлінських
7
рішень.
Тема 9. Сфери менеджменту.
4
2
Тема 10. Система
2
2
2
2
маркетингової інформації та
прийняття рішень.
Змістовий
модуль
4.
Планування
як
функція
менеджменту.
Тема 11. Суть планування.
2
6
2
Тема 12. Стратегічне
4
2
4
планування.
Тема 13. Бізнес-план.
2
2
2
Змістовий
модуль
5.
Організація
як
функція
менеджменту.
Тема 14. Зміст та значення 2
2
6
функції «організація»
Тема 15. Організація взаємодії.
2
2
2
Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у
менеджменті.
Тема 16. Функція менеджменту 2
2
4
«мотивація»
Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в системі
менеджменту.
Тема 17. Контроль як функція 4
2
2
8
2
менеджменту.
8
10
7
Змістовий модуль 7
Змістовий модуль 6
Змістовий модуль 5
Змістовий модуль 4
35
3
30
т
1
т т т т т т т т т
2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
м т т т т т
.к 1 1 1 1 1
р 1 2 3 4 5
т
1
6
т
1
7
м
.к
р
1
3 2 1 3 5 5 4 1 5
2
0
3 4 3 4 3
3
1
0
2
0
2
2
0
2 3 2 3 3
2
6
2
0
1 1 1 1
1
4
1
2 4 3 3
4
1 2 1 1 1 2 1 1 1
9
За аудитор.
11
За самост.
4
Змістовий модуль 3
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 1
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮЮТЬСЯ
СТУДЕНТАМ ЗА МОДУЛЯМИ
Навчальний модуль І
Навчальний модуль ІІ
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту
Тема2. Суть, значення та розвиток менеджменту
План
1. Що таке «управління» та «менеджмент»?
2. Основне завдання та задачі менеджменту.
3. Принципи наукового управління працею Ф.
Тейлора:
етап
«наукового
управління
підприємством» у розвитку менеджменту.
4. Етап адміністративно-бюрократичного підходу в
розвитку менеджменту.
5. Зміст етапу «рух за гуманні стосунки» в розвитку
менеджменту та експеримент Е. Мейо.
6. Сучасний етап в розвитку менеджменту і його
особливості
для
вітчизняних
підприємств
(організацій).
7. Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.9 - 22.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 71 – 121..
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер
организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. унта финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С.
8 – 37.
10
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту
Тема 6. Інфраструктура менеджменту
План
1. Організація як само управлінська система.
2. Середовище організації.
3. Загальна характеристика та класифікація функцій
менеджменту.
4. Сутність та класифікація методів менеджменту.
5. Основні принципи менеджменту.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 27 – 48.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 137 – 146,
127 – 128, 186 – 202, 193 – 337.
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та
розробка рішень
Тема 10. Рішення в менеджменті
План
1. Сутність та класифікація рішень в менеджменті.
2. Основні умови прийняття рішень.
3. Сфери менеджменту (виробництво, фінанси,
маркетинг, …)
4. Технологія розробки рішення.
5. Моделі та методи оптимізації рішень.
11
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С. 181 – 186.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 221 – 241.
Змістовий модуль 4. Планування як функція
менеджменту
Тема 13. Функція менеджменту «планування»
План
1. Зміст функції «планування» в менеджменті.
2. Методи організаційного планування.
3. Методи сітьового планування та управління.
4. Принципи управлінського планування.
5. Бізнес-план організації (підприємства).
6. Економіко-організаційний зміст планування
менеджменті.
в
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 48 – 54.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 212 – 221.
Змістовий модуль 5. Організація як функція
менеджменту
Тема 15. Функція «організація у сфері менеджменту»
План
1. Зміст та значення функції «організація».
12
2. Розкрити суть поняття «структурна побудова
організації».
3. Характеристика видів організаційних структур
управління.
4. Організація процесів менеджменту.
5. Соціальна відповідальність організації.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 62 – 79.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 241 –
260.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер
организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ.
ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и
бизнеса. – С. 54 - 67.
Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у
менеджменті
Тема 16. Мотивація як функція менеджменту
План
1. Що таке мотивація у менеджменті?
2. Концептуальні мотиваційні теорії.
3. Система
практичних
теорій
мотивації
в
менеджменті.
4. Основний принцип менеджменту.
5. Роль заохочення та стягнення для ефективності
мотивації.
Література:
13
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 89 – 98.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 263 –
281.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер
организации. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ.
ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и
бизнеса. – С. 82 – 94.
Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в
системі менеджменту
Тема 17. Функція менеджменту «контролювання»
План
1. Значення і місце контролю в системі функцій
менеджменту.
2. Використання видів контролю в роботі організації.
3. Організація процесу контролю.
4. Техніка проведення контролю.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 105 – 116.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 281 – 2
14
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту
Тема 6. Методи менеджменту
Мета роботи: для поглибленого розуміння поняття «
менеджмент», « функції управління», « етапи становлення
менеджменту».
Завдання 1.
Оцінити ситуацію 3, 4, 6. Дати відповіді на запитання.
Література:
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. –
С. 9 – 14.
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.9 - 27.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. –С.43 – 61, 121 – 124.
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та
розробка рішень
Тема 10. Ділова гра «Рішення»
Мета роботи: Зазвичай керівник фірми, зіткнувшись із
проблемою, прагне негайно її вирішити. Однак, відсутність
досвіду та практики систематичного аналізу управлінських
ситуацій призводить до того, що рішення приймається па
основі зовнішніх, поверхневих, а іноді і неповерхневих
відомостей та різноманітних статистичних даних. В
такому випадку поза колом зору кадрового працівника
залишаються:
- специфічні ознаки, за якими можуть бути виявлені
джерела управлінської ситуації;
15
- причинно-наслідкові зв'язки і характерні властивості
ситуації.
Вирішення конкретної ситуації вимагає від студента
вміння вийти за межі вузьких інтересів, мобілізувати
знання з різноманітних дисциплін, які вивчаються,
застосувати свій практичний досвід.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С. 199 - 200.
Змістовий модуль 4. Планування як функція
менеджменту
Тема 12. Планування малого бізнесу з використанням
методу послідовного опису дій
Мета роботи:.Практична робота полягає у розробці етапів
щодо змісту діяльності новоствореного підприємства з
надання певного виду послуг.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.55 - 58.
Змістовий модуль 5. Організація як функція
менеджменту
Тема 14. Оцінка прагнення до успіху
Мета роботи: 1.на основі тесту Т. Елерса оцінити власну
виявленість мотивації до досягнення успіху.
2. дати відповіді на запитання:
16
-
-
які стратегії формування мотивації закладені в
основу головного принципу менеджменту?
які підходи повинні використовуватися керівником
до вибору форми винагород і стягнень в
сьогоднішніх умовах господарювання вітчизняних
підприємств, щоб вони забезпечували найбільшу
мотивацію.
які форми винагород працівників передбачає GMP?
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.103 - 104.
Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в
системі менеджменту
Тема 17. Оптимальний контроль. Оцінка ситуації та її
аналіз
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.119 – 120.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 291 – 292.
17
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 1. Вступ до сучасного менеджменту
Тема 1. Суть менеджменту та управління (2 год.)
Завдання 1.
1. Опрацювати (у вигляді опорного конспекту)
структурний аналіз менеджменту.
2. Визначити предмет, об’єкт, мету та завдання
менеджменту.
Література:
- Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент.
Підручник для студентів вищих закладів освіти. –
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.9 – 22.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. Мнеджер
организации. Учебное пособие. – К.: 1999. – С. 8 – 12.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С.3 - 15.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 26 – 31.
Запитання для самоконтролю
1. У чому суть понять "управління" та
"менеджмент"?
2. Чим обґрунтовується потреба у виникненні
менеджменту як науки?
3. Якими є основні (найбільш вживані)
визначення менеджменту, наведені в літературі?
4. У чому полягає значення менеджменту?
5. Які задачі вирішує менеджмент?
6. У чому зміст домонополістичного етапу в
розвитку менеджменту?
18
Тема 2. Наукові основи управління (2 год.)
Завдання 1.
1. Охарактеризувати японську та американську
моделі управління.
2. Скласти порівняльну характеристику.
3. Визначити основні проблеми теорії та практики
управління, які потребують особливої уваги
українських науковців.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.9 - 27.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. –С.43 – 61, 121 –
124.
Запитання для самоконтролю
1. Охарактеризувати
перший
етап
у
розвитку
управлінської думки.
2. Яка мета класичної школи управління?
3. Яким чино можна розглядати менеджмент?
4. На що спрямована підприємницька діяльність?
5. Виділити категорії економічних суб’єктів.
6. Назвати етапи розвитку управлінської думки.
Змістовий модуль 2. Інфраструктура менеджменту
Тема 3. Підприємство як об’єкт менеджменту (4 год.)
Завдання 1.
1.
Визначити принципи функціонування організацій.
2.
Охарактеризувати складові поняття «організації»
Завдання 2.
19
1.
Відобразити
у вигляді
схеми
структурну
характеристику організації.
2.
Охарактеризувати кожну із комбінацій.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.130 - 133.
Запитання для самоконтролю
1. У яких двох значеннях вживається термін
«організація»?
2. Назвіть загальні риси організації.
3. Назвіть причини виникнення організації.
4. Назвіть передумови виникнення організації.
5. Які види організацій існують?
6. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?
Тема 4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
(2 год.)
Завдання
1. Охарактеризувати
основні
складові
понять
«внутрішнє середовище» та «зовнішнє середовище»
організації.
2. За якими критеріями розмежовують внутрішнє та
зовнішнє середовище.
3. Визначити чинники, що впливають на індивідуальну
поведінку та успішну діяльність індивіда.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.137 146.
20
Запитання для самоконтролю
1. У яких двох значеннях вживається термін
«організація»?
2. Назвіть загальні риси організації.
3. Назвіть причини виникнення організації.
4 Назвіть передумови виникнення організації.
5. Які види організацій існують?
6.Що
таке
товариство
з
обмеженою
відповідальністю?
7. Що
включає
внутрішнє
та
зовнішнє
середовище?
Тема 5. Поняття
менеджменту (4 год.)
про
функції
та
принципи
Завдання 1.
1. Опрацювати (у вигляді конспекту) сутність, значення
та класифікацію цілей менеджменту. Функція
менеджменту «визначення цілей».
2. Основні вимоги до цілей організації.
3. Послідовність етапів розробки та реалізації цілей
менеджменту.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.205 - 212.
Завдання 2.
1. Опрацювати (у вигляді конспекту) функцію
менеджменту «оперативне регулювання».
2. Планування оперативних управлінських робіт.
21
3. Оперативне регулювання і контролювання ходу
робіт.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.260 - 263.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке функції організації?
2. Що таке функція менеджменту?
3. Як класифікують функції менеджменту?
4. Які види трудової діяльності можна виділити в
окремі і до яких функцій управління їх можна
віднести?
5. Назвати принципи менеджменту.
Тема 6. Методи менеджменту (2 год.)
Завдання
1. За допомогою конспекту встановити взаємозв’язок
функцій та методів менеджменту.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.294 - 296.
Запитання для самоконтролю:
1. Що таке метод?
2. Чим відрізняються методи менеджменту від технічних
та технологічних методів?
3. Проведіть класифікацію методів менеджменту.
4. Що таке економічні методи?
5. Охарактеризуйте адміністративні методи.
22
6. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи.
Змістовий модуль 3. Моделювання ситуацій та
розробка рішень
Тема 7. Суть та види управлінських рішень (6 год.)
Завдання 1.
1. Сформувати основні вимоги, які забезпечують
успішність рішення.
2. Визначити функції управлінського рішення.
(законспектувати)
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.223 – 226.
Завдання 2.
1. За допомогою таблиці визначити класифікацію рішень
у менеджменті.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 226 – 227.
Завдання 3.
1. Законспектувати основні вимоги до технології
менеджменту.
2. Скласти схему процесу розробки та прийняття рішень
у менеджменті.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.186 – 190.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.227 - 235.
23
Запитання для самоконтролю
1. Що таке рішення?
2. Класифікація рішень.
3. Умови прийняття управлінських рішень.
4. Які фактори впливають на ефективність
управлінських рішень?
5. Від яких факторів залежать управлінські рішення?
6. Що таке рішення?
Тема 8. Основні методи та
управлінських рішень (4 год.)
моделі
прийняття
Завдання 1.
1. Скласти характеристику методів оптимізації
рішення.
2. Метод мозкової атаки у вирішенні проблем.
(опрацювати у вигляді конспекту).
3. Скласти схему прийняття рішення при методі
мозкової атаки.
4. Розглянути та виконати вправу.
Література:
- Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент.
Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.9 – 22.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.227 - 235.
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. –
С. 150 – 153.
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть методи оптимізації рішення.
24
2. Які методи обґрунтування управлінських рішень ви
знаєте?
3. Опишіть метод «дерева рішень».
4. Дайте характеристику методу «колективного
блокноту».
5. Яка схема прийняття управлінського рішення?
Тема 9. Сфери менеджменту (2 год.)
Завдання.
1. Скласти
таблицю
сфер
менеджменту.
Охарактеризувати кожну із сфер.
2. Встановити зв'язок сфер та рівнів менеджменту.
На основі опорних схем та конспекту.
Тема 10. Система маркетингової інформації та
прийняття рішень (2 год.)
Завдання
1. На основі конспекту визначити систему маркетингової
інформації та прийняття рішення (на основі конспекту)
Запитання для самоконтролю
1. Що таке маркетингова інформація?
2. Пояснити суть маркетингової інформаційної
системи.
3. Поясніть основне призначення маркетингових
досліджень.
4. Яка роль маркетингових досліджень?
5. За допомогою чого збирається первинна
інформація?
25
Змістовий модуль 4. Планування як функція
менеджменту
Тема 11. Суть планування (6 год.)
Завдання 1.
1. Визначити суть поняття планування.
2. Визначити, які види виробничого планування
виділяють на підприємствах західних держав і яким
видам планування вони відповідають на вітчизняних
підприємствах.
3. Робочі календарі. Мета їх розробки.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.48 – 54.
Завдання 2.
1. Охарактеризувати метод сітьового управління.
2. Записати параметри та етапи розрахунку
параметрів СГ.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.51 – 54
Завдання 3.
1. Розкрити
економіко-організаційний
зміст
планування в менеджменті.
2. Чим організаційне планування відрізняється від
економічного.
3.
Література:
26
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 216 - 220.
Тема 12. Стратегічне планування (4 год.)
Завдання 1.
1. Записати визначення, що таке стратегія.
2. Систему стратегічного управління.
3. Показати її у вигляді таблиці взаємопов’язаних
послідовних розділів.
Література:
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С.136 – 137.
Завдання 2.
1.
Визначити
етапи
стратегічного
планування,
запропоновані М. Х. Месканом, М. А. Альбертом, Ф.
Хедоурі.
2. Визначити різницю між сучасним і старим методом
планування.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.48 – 49.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке стратегічне планування.
2. Що є основною та загальною ціллю організації?
3. Назвати класифікацію організаційних цілей.
4. Які фактори впливають на результативність процесу
визначення цілей?
5. Відкрити сутність прогнозування.
27
Тема 13. Бізнес-план (2 год.)
Завдання
1. Значення бізнес-плану як напрямку використання
планування організації.
2. Записати основні розділи бізнес-плану.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.49.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке бізнес-план?
2. Яка його мета?
3. Назвати послідовність складання бізнес-плану.
4. Дати характеристику основним розділам бізнес-плану.
Змістовий модуль 5. Організація як функція
менеджменту
Тема 14. Організація як функція менеджменту (6 год.)
Завдання 1.
1. Розкрити
суть
функції
«організація»
у
менеджменті.
2. Визначити складові організаційних структур
підприємства.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.60 – 63.
Завдання 2.
1. Охарактеризувати лінійну організаційну структуру
управління.
28
2. Записати переваги та недоліки лінійної структури
управління.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.64 - 65.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С. 70 – 71.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.246 - 247.
Завдання 3.
1. Скласти
порівняльну
характеристику
функціональної та лінійно-штабної структур
управління.
2. Визначити найбільш ефективну організаційну
структуру управління.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.65 - 69.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С.71 - 74.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 245 - 247.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке формальна організація?
2. Назвіть види формальних організацій.
3. Охарактеризуйте матричну організацію.
4. Що таке неформальні організації?
29
Змістовий модуль 6. Суть поняття мотивації у
менеджменті
Тема 16. Функція менеджменту «мотивація» (4 год.)
Завдання 1.
1. Навести переконливі аргументи щодо існування
функції управління «мотивація»
2. Визначити та записати головний принцип
менеджменту та його стратегію.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.88 - 98.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С. 58 - 64.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 263 - 281.
Завдання 2.
1. Опрацювати (у вигляді конспекту) основні теорії
психологічної мотивації.
2. Визначити основні її характеристики.
3. Записати основні напрямки вдосконалення процесу
мотивації.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.89 - 98.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.263 - 271.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке мотивація як функція менеджменту?
30
2. Яким чином визначається мотив?
3. На які групи поділяються теорії психологічної
мотивації?
4. Хто побудував піраміду потреб?
Змістовий модуль 7. Регулювання та контроль в
системі менеджменту
Тема 17. Контроль як функція менеджменту (6 год.)
Завдання 1.
1. Виписати із словника тлумачення понять
«контроль», «суб’єкт контролю», «об’єкт
контролю».
2. Визначити основні вимоги до контролю.
Завдання 2.
1. Записати та охарактеризувати види контролю за
його об’єктом.
2. Види контролю за його суб’єктом.
3. Види контролю за процесами.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.106 – 107.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С. 64 – 67.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 281 – 293.
Завдання 3.
1. Охарактеризувати процес контролю.
2. Записати етапи контролю.
3. Визначити показники ефективності контролю.
31
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.112 – 116.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 282 – 287.
Завдання 4.
1. Записати основні заходи щодо підвищення
ефективності контролю.
2. Записати основні правила ефективного контролю
за ,Вербером, Зігертом та Лючією Ланг.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С.114.
Запитання для самоконтролю
1. В чому полягає зміст контролю?
2. Для чого потрібен контроль?
3. За якими ознаками класифікують види контролю?
4. Що являє собою процес контролю?
5. В чому зміст техніки проведення контролю?
32
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
ДО МОДУЛЯ ІІІ – ІV (ІІ СЕМЕСТР)
Індивідуал
ьну роботу
Самостійну
роботу
Практичні
Семінари
Тема
Лекції
Кількість годин,
відведених на:
Змістовий модуль 8. Організаційне проектування.
Тема18. Керівництво в
організації.
Тема 19. Лідерство в
менеджменті.
Тема 20. Основи делегування.
4
2
2
2
6
2
2
2
2
Тема 21. Трудовий колектив.
4
2
2
Тема 22. Особистість в
2
2
управлінні.
2
Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини;
вплив соціальних умов на розвиток соціальних осіб.
Тема 23. Психологія
менеджменту.
2
2
Тема 24. Природа
2
організаційних змін та
управління ними.
Тема 25. Управління
33
конфліктами.
2
2
4
2
Змістовий модуль 10. Умови праці та організація робочих
місць в апараті управління.
Тема26. Організація трудового 2
4
2
процесу та реалізація трудової
активності менеджера.
Тема 27. Організація
управлінської праці.
2
2
2
Тема 28. Управління робочим
часом.
2
2
Тема 29. Управління стресами
2
2
Тема 30. Внутрішньо
організаційний обмін
інформацією.
2
2
2
Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в апараті
управління.
Тема 31. Взаємовідносини в
апараті управління
2
2
Тема 32. Культура ділового
спілкування.
4
2
3
Тема 33. Особливості ділового
спілкування з іноземцями.
2
2
Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції ефективності
менеджменту.
Тема 34. Ділова кар’єра та її
організація.
2
Тема 35. Економічна
ефективність управління.
2
34
2
2
2
1 1 2
8 9 0
6 4 1
3 3
Змістовий
модуль 12
Змістови
й модуль
11
8
8
37
Т Т Т ТТ Т Т Т Т МІ
Т Т Т Т Т Т М
н
2 2 2 3 3 3 3 3 3 к д
2 2 2 2 2 2 к 7 8 9 0 1 2 3 4 5 р .
1 2 3 4 5 6 р
З
а
в
д
.
4 4 1
5 2 2 4
1 3 1 2 5 4 3 2 1
0
0 0
3 4
3 1 1 1
22
3
1
2 2
2
0
3
1
3
1
2 3 3 3 2 1
0 0
1
За аудитор.
Т Т Т
6
2 1
За сам ост.
19
Змістови
й модуль
9
Змістови
й модуль
10
Змістови
й модуль
8
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ
СТУДЕНТАМ ЗА МОДУЛЯМИ
Навчальний модуль ІІІ
Навчальний модуль ІV
35
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 8. Організаційне проектування
Тема 20. Керівництво в організації
План
1. Особливості керівництва в менеджменті.
2. Діапазон керівництва.
3. Класифікація стилів керівництва.
4. Типи керівників.
5. Шляхи вдосконалення керівництва колективом.
Література:
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 160 -167.
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 152 - 159.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – 381 – 398.
Тема 19. Лідерство в організації.
План
1. Природа лідерства та його складові.
2. Теорія лідерства та типологія лідерів.
3. Зміст методу соціометрії.
4. Значення лідера в управлінні організацією.
5. Чим відрізняється керівник від лідера.
Література:
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 160 -185.
36
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 152 - 159.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – 381 – 417.
Тема 21. Трудовий колектив
План
1. Поняття про трудовий колектив.
2. Зміст процесу управління людьми.
3. Методи управління трудовим колективом.
4. Принципи побудови відносин у трудовому колективі.
5. План соціального розвитку організації. Його суть та
значення.
Література:
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 82 – 120.
- Дубич К. В. основи теорії управління та менеджменту:
навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2003. – С. 67 –
71.
Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини;
вплив соціальних умов на розвиток
Тема 25. Управління конфліктами.
План
1. Психологія менеджменту.
2. Психологічні якості працівників і їх використання у
процесі менеджменту.
3. Природа конфлікту.
37
4.Класифікація конфліктів.
5. Умови та причини виникнення конфліктів.
6. Основні методи розв’язання конфліктів.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 201 - 214.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 370 - 381.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 - 305.
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 120 - 138.
- Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д.,
Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т.
Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2007 – С. 222 – 226.
Змістовий модуль 10. Умови праці та організація
робочих місць в апараті управління
Тема 30. Внутрішньо організаційний обмін інформацією
План
1. Організація управлінської праці в апараті управління.
2. Вимоги до організації робочих місць в апараті
управління.
3. Умови праці службовців та розташування робочих
місць.
4. Інформаційне забезпечення управлінської праці.
5. Механізація та автоматизація управлінської праці.
38
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 416 - 444.
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 186 - 216.
- Дубич К. В. основи теорії управління та менеджменту:
навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2003. – С. 31 –
55.
- Організація праці //Довідник секретаря офіс-менеджера.
– 2009. - №7. – С. 6 – 11.
Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в
апараті управління
Тема 33. Особливості ділового спілкування з іноземцями
План
1. Етика взаємовідносин в апараті управління.
2. Особливості ділового спілкування з іноземцями.
3. Корпоративна культура та імідж.
4. Особливості проведення ділових нарад.
5. Особливості спілкування у відносинах секретар офісменеджер та відвідувач.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 243 - 248.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 104 - 108.
39
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 1995. –
С. 210 - 217.
- Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д.,
Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т.
Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2007 – С. 131 – 136, 320 – 324
- Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування:
Навчальний
посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Центр навчальної літератури, 2005. – С. 138 - 164.
- Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005. - С.
111 - 124.
Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції
ефективності менеджменту
Тема 34. Ділова кар’єра та її організація
План
1. Управління трудовими ресурсами.
2. Якість трудового життя та методи її поліпшення.
3. Ділова кар’єра в роботі офіс-менеджера та її організація.
4. Ефективність управління. Критерії та методи її
оцінювання.
5. Оцінювання ефективності діяльності структурних
підрозділів менеджменту організації.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 462 – 493, 541 – 554.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 342 – 343.
40
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Змістовий модуль 8. Організаційне проектування
Тема 22. Особистість в управлінні
Мета: у практичній діяльності роботи промислових
підприємств виникає потреба у визначенні стилю роботи
керівників різних рівнів управління. Мета роботи полягає
у вивченні підходів до стилю керівництва та закріпленні
теоретичного матеріалу на практиці.
Завданні 1. Оцінити ситуації 16 – 22.
Література:
- Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організації:
навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. –
С. 30 – 35.
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С.152 - 161.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр..,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 – 398.
Змістовий модуль 10. Умови праці та організація
робочих місць в апараті управління
Тема 27. Організація управлінської праці
Завдання 1. Складання і виконання денного плану
роботи.
Мета: На основі теоретичних знань навчитися
раціонально використовувати робочий час .
41
Література:
- Іванова І. В. менеджмент підприємства. Практикум:
Навч. посібник. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2001. –
С. 133.
- Гірняк О. М. , Лазановський П. П. Менеджмент.
Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С. 236 – 242.
Змістовий модуль 11. Сфера ділового спілкування в
апараті управління
Тема 32. Культура ділового спілкування
Ділова гра 1. Культура ділового спілкування в організації.
Мета: Познайомити слухачів зі структурою установи, її
діяльністю та основними функціями секретаря.
Визначити ділові та особисті якості секретаря, культуру
поведінки та правила ділового спілкування.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 243 - 248.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 104 - 108.
- Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д.,
Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т.
Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2007 – С. 131 – 136, 320 – 324
- Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування:
Навчальний
посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Центр навчальної літератури, 2005. – С. 138 - 164.
42
- Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005. - С.
111 - 124.
Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції
ефективності менеджменту
Тема 38. Економічна ефективність управління
Мета: дані ситуації дають можливість студентам
застосувати вісі свої знання з вивчення курсу основи
менеджменту.
Оцінити ситуації 1 – 20.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 228 - 223.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 8. Організаційне проектування
Тема18. Керівництво в організації (6 год.)
Завдання 1.
Записати основні відмінності між стилем керівництва та
стилем управління.
Завдання 2.
Визначити
керівника.
основні
складові
моделі
успішного
Завдання 3.
Розглянути підручники та записати підходи авторів
до визначення поняття «керівництво».
Завдання 4.
43
Розглянути ситуацію у підручнику Хміль Ф. І.
Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр., доп. – К.:
Академвидав, 2007. – С. 414 – 415 дати відповіді на
поставленні запитання.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С. 152 – 161.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 - 401.
- Дубич К. В., Кірічок О. Г., Процюк В. К. основи
теорії управління та менеджменту: навчальний
посібник. – К.: «Пектораль», 2005. – С. 74.
- Менеджмент: теорія і практика: навчальний
посібник/ А. А. Мазаракі, Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба;
За ред. Канд.. екон. наук проф. Мошека Г. Є. – К.:
Атіка, 2007. – С. 390.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке керівництво?
2. Які стилі керівництва ви знаєте?
3. Основні типи керівників.
4. Суть демократичного стилю керівництва.
5. Суть анархічного стилю керівництва.
6. Суть директивного стилю керівництва.
44
Тема 19. Лідерство в менеджменті (2 год.)
Завдання 1.
Визначити основні відмінності між функціями лідера
команди управляючого підрозділом.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 401 - 410.
Запитання для самоконтролю
1. Хто такий лідер?
2. Яким чином розвивалась теорія лідерства?
3. Які відмінності між лідером та керівником?
4. Охарактеризуйте природу лідерства та
показники.
5. В чому полягає значення методу соціометрії?
її
Тема 20. Основи делегування (2 год.)
Завдання 1.
Скласти кросворд.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2004. – С. 152 – 161.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 392 - 401.
45
Запитання для самоконтролю
1. Що таке делегування повноважень?
2. Які стилі керівництва ви знаєте?
3. Основні типи керівників.
4. Які відмінності між лідером та керівником?
5. Охарактеризуйте природу лідерства та
показники.
її
Тема 21. Трудовий колектив (2 год.)
Завдання 1.
Розробити модель формування трудового колективу.
Завдання 2.
На основі конспекту лекцій скласти кросворд.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища
школа – 1995. – С. 82 – 88.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке трудовий колектив?
2. Які принципи побудови нормальних соціальнопсихологічних відносин у трудовому колективі ви
знаєте?
3. Назвіть етапи формування колективу.
4. Охарактеризуйте етапи формування колективу.
46
Змістовий модуль 9. Психологічні особливості людини;
вплив соціальних умов на розвиток соціальних осіб
Тема 23. Психологія менеджменту (2 год.)
Завдання 1.
На основі конспекту та відповідної літератури скласти та
записати 10 якостей та здібностей успішного менеджера.
Завдання 2.
На основі тесту визначити власний тип темпераменту.
Література:
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 342 – 343.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 372 – 379.
Запитання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте предмет вивчення
менеджменту.
2. Проаналізуйте основні напрямки
досліджень
проблематики
менеджменту.
3. Розкрийте
зміст
трьох
видів
особистості.
4. Деталізуйте «раціоналізацію мотивів»
людини.
психології
наукових
психології
установок
поведінки
Тема 25. Управління конфліктами (4 год.)
Завдання 1.
Дописати речення:
a) Протиріччя можуть розв’язуватися шляхом …
47
b) Конфлікти породжуються …
c) Початок конфлікту повязаний …
d) Основною причиною виникнення конфліктів є …
Завдання 2.
Проаналізувати поняття «психологічний антагонізм»
Завдання 3.
Скласти модель розвитку та профілактики конфлікту.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 201 - 235.
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 – 303.
- Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д.,
Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т.
Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2007 – С. 224 – 226.
Змістовий модуль 10. Умови праці та організація
робочих місць в апараті управління
Тема 26. Організація трудового процесу та реалізація
трудової активності менеджера (4 год.)
Завдання 1. Скласти тижневий план роботи офісменеджера.
48
Література:
- Іванова І. В. менеджмент підприємства. Практикум:
Навч. посібник. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2001. –
С. 133.
Запитання для самоконтролю
1. Що собою являє управлінська праця?
2. Що собою являють організаційні принципи Л.
Зайтверта?
3. Назвіть основні фактори, що визначають умови
праці.
4. Які рівні нормованих факторів мікроклімату є
допустимими для службовців?
5. Назвіть режими праці і відпочинку в залежності
від тривалості робочого періоду.
Тема 27. Організація праці (2 год.)
Завдання 1. Визначити етапи організації праці.
Розглянути рисунки та проаналізувати їх.
Пояснити який поділ управлінської праці застосований.
Пояснити особливості такого поділу.
Завдання 2. Описати суть та характеристику
психологічного поділу праці.
Записати категорії працівників менеджменту та види
виконуваних робіт ними.
Література:
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге, випр.,
доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 420 – 423.
49
Запитання для самоконтролю
1. Які форми поділу праці застосовуються в
управлінні?
2. Охарактеризуйте поняття «кооперація праці в
менеджменті». Які форми кооперації праці
застосовуються в менеджменті?
3. В організації 10 працівників менеджменту. Як би
ви розподілили між ними обов’язки , керуючись
загальними функціями менеджменту? Чи є в
цьому потреба?
4. Визначте основні вимоги до виробничого
середовища працівників менеджменту.
Тема 29. Управління стресами ( 2 год.)
Завдання 1.
Опрацювати (у вигляді конспекту) явище стресу.
Записати основні причини виникнення стресових
ситуацій.
Завдання 2.
Опрацювати статтю «Душевні переживання».
Література:
- Душевні переживання. Стреси. //Довідник секретаря
офіс-менеджера. – 2009. - №8. – С. 89 – 95.
- Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа
– 1995. – С. 158 – 160.
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 267 – 269.
50
Запитання для самоконтролю
Що таке стрес?
Що є профілактикою стресових ситуацій?
Що собою являє управлінська праця?
Що собою являють організаційні принципи Л.
Зайтверта?
5. Назвіть основні фактори, що визначають умови
праці.
6. Які рівні нормованих факторів мікроклімату є
допустимими для службовців?
7. Назвіть режими праці і відпочинку в залежності
від тривалості робочого періоду.
1.
2.
3.
4.
Змістовий модуль 12. Сфера ділового спілкування в
апараті управління
Тема 31. Взаємовідносини в апараті управління (2
год.)
Завдання 1.
Записати та охарактеризувати види ділових зустрічей.
Завдання 2.
На основі тексту сформулювати і записати правила, яких
потрібно дотримуватись, щоб зустріч пройшла успішно.
Література:
- Гірняк О. М. Менеджмент. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія
плюс», 2004. – С. 243 – 248.
- Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д.,
Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: /за ред.. Т.
51
Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко/ Навч. Посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2007 – С. 110 – 117, 131 – 136.
Тема 32. Культура ділового спілкування (3 год.)
Завдання 1.
Записати форми ділового спілкування. Охарактеризувати
їх.
Завдання 2.
Записати суб’єктивні фактори, які впливають на процес
спілкування.
Завдання 3.
Записати правила ведення ділової бесіди.
Література:
- Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К. : 2005.
С. 60 – 68.
- Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування /Навчальний
посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 55 85.
- Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування:
Навчальний
посібник: 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Центр навчальної літератури, 2005. – С. 7 – 9, 23 – 30..
- Хміль Ф. І. Ділове спілкування. К.: Академ
видавництво. 2004. С. 21 – 23, 26 – 47.
Запитання для самоконтролю
1. Які види ділових зустрічей?
2. Що таке ділове спілкування?
3. Назвати особливості ділового спілкування.
52
4. Якими діловими якостями повинен бути наділений
офіс-менеджер?
5. Правила ділового спілкування.
6. Види ділового спілкування.
7. Особливості проведення нарад.
8. Правила та принципи прийому відвідувачів.
Змістовий модуль 12. Фактори і тенденції
ефективності менеджменту
Тема 34. Ділова кар’єра та її організація (2 год.)
Завдання 1. Скласти рекомендації по розвитку ділової
кар’єри.
Література:
- Тимошенко И. И., Соснин А. С. менеджер организации.
Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та финансов,
информ. систем, менеджм. и бизнеса. – С. 296 – 303.
Запитання для самоконтролю
1. Види ділової кар’єри.
2. Цілі ділової кар’єри.
3. Яким чином підбирають та оцінюють кадри?
4. Які проблеми виникають у працівників після
прийняття їх на роботу?
5. Яким чином проходить процес адаптації?
6. Назвіть чинники, які впливають на ділову кар’єру
офіс-менеджера.
53
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальна робота студентів передбачає
опрацювання теми та підготовку повідомлення, реферату
за визначеними питаннями. Кожному студенту
необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання написати реферат, повідомлення, творче завдання за
індивідуально-обраною темою в обсязі 15-20 сторінок з
обов'язковим висвітленням власної позиції автора щодо
проблеми. Структурними компонентами реферату є:
титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища
та імені студента, року виконання), план, висновки,
використана література. Якщо студент обрав для
виконання інші види робіт (повідомлення, вирішення
творчого завдання та ін.), основна вимога до їх виконання
- самостійність, креативність, логічність викладу
матеріалу, вміння обґрунтувати власну позицію,
можливість практичного використання у подальшій
професійній діяльності.
Тематика індивідуально-дослідних завдань
1. Етапи розвитку управлінської думки на Україні.
2. Порівняльна характеристика змісту понять
«менеджмент» та «управління».
3. Роль менеджменту в розвитку формальних
організацій.
4. Неформальні організації в структурі управління
підприємствами.
5. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.
6. Рішення та умови його прийняття.
7. Рішення в менеджменті: його суть та природа.
54
8. Процес розробки та прийняття рішень в
менеджменті.
9. Значення функції менеджменту «планування» для
управлінської діяльності.
10. Сітьове планування та управління.
11. Шляхи
вдосконалення
організаційного
планування.
12. Підприємство як об’єкт менеджменту.
13. Соціальна відповідальність організації.
14. Організація самоконтролю.
15. Техніка проведення контролю.
16. Види контролю.
17. Особливості сучасних підходів до керівництва
трудовим колективом.
18. Погляди на роль конфліктів у менеджменті різних
наукових теорій менеджменту.
19. Фактори ефективності управлінської праці.
20. Стрес: суть, зміст, функції, шляхи подолання.
21. Управління часом: причини і наслідки.
22. Управлінська інформація. Закономірності її руху.
23. Взаємовідносини в апараті управління.
24. Особливості спілкування з іноземцями.
55
ОЦІНЮВАННЯ
У процесі вивчення курсу оцінка знань
студентів здійснюється у формі усного опитування і
поточного тестування (письмового), усної оцінки
(відповіді на практичних заняттях), оцінки за виконання
завдань з самостійної та індивідуальної роботи.
Попередня
підсумкова
(семестрова)
оцінка
виставляється за накопичену кількість балів на
аудиторних заняттях, в час виконання завдань
самостійної
роботи,
виконання індивідуальних
завдань відповідно до поданої нижче шкали.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів
«Відмінно» (90-100 балів ) ставиться тоді, коли
студент: дає повні зв'язні відповіді на поставлені
запитання; правильно визначає поняття; демонструє
глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої
думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал,
логічно міркує; виявляє творчі здібності та вміння
ілюструвати теоретичні знання, наводити приклади,
порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює; грамотно
оформлює свою відповідь;
«Добре» (75-89 балів ) ставиться тоді, коли
студент: правильно визначає поняття; демонструє
глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої
думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал,
логічно міркує, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює,
проте робить незначні помилки у викладі теоретичного
матеріалу, не досить повно висвітлює деякі факти,
56
припускається негрубих помилок при виконанні завдання
відповідної складності; має достатній рівень знань.
«Задовільно» (60-74 балів, ) ставиться тоді, коли
студент: знає і розуміє основні положення теми,
виконує завдання середнього рівня складності, проте:
не досить глибоко володіє матеріалом; допускає помилки
при визначенні понять; непереконливо обґрунтовує
думку;
не наводить яскравих прикладів; у відповідності не має
послідовності, чіткості, впевненості; припускається
грубих помилок при виконанні більш складних завдань.
«Незадовільно» (з правом повторної перездачі 3059 балів ) ставиться тоді, коли студент: припускає істотні
помилки, що спотворюють вивченого змістовного модуля;
слабко володіє зв'язним мовленням; не орієнтується в
теоретичному матеріалі; виявляє нерозуміння тем.
«Незадовільно» (з обов'язковим повторним
навчанням (курсу), 1-29 балів) ставиться тоді, коли
студент: не орієнтується в теоретичному матеріалі;
виявляє нерозуміння тем.
Засобом діагностики навчальних досягнень студентів
є
письмове
тестування
у
вигляді
системи
формалізованих завдань, побудованих у відповідності
освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог
освітніх (кваліфікаційних) характеристик. Контроль
здійснюється у вигляді модульних контролів, різних
форм опитування, в тому числі і тестових.
Підсумковою формою контролю знань студентів є
екзамен
57
ЛІТЕРАТУРА
1.
Андрушків Б.М. Основи теорії та практики
управління. – Львів: Світ, 1993. – 201 с.
2.
Андрушків Б.М. Основи менеджменту. – Львів:
Світ, 1995. – 295 с.
3.
Гірняк О.М. Менеджмент. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів:
«Магнолія плюс», 2003. – 336 с.
4.
История менеджмента: учеб. пособие /под. ред.
Валовой Д.Н. – М., 1997. – 345 с.
5.
Іванова І. В. Менеджмент підприємства.
Практикум: навч. посіб. – К., 2001. – 256 с.
6.
Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування /Навч.
посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 344с.
7.
Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.:
Питер, 1999. – 896 с.
8.
Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми:
навч. посіб.: ЦУЛ, 2003. = 328 с.
9.
Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
Основы менеджмента: пер. с англ. – М., 1992. – 345 с.
10. Редченко В.В. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч.
посіб. – Львів, 2002. – 362 с.
11. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер
организации. Учеб. пособие. – К.: 1999. – 350 с.
12. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організації:
навч. посіб. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.
13. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник.. вид. 2-ге,
випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с.
58
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа